Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve 21.05.2024 - 10:00 v sejni sobi družbe TAB-SYSTEMS d.d. na naslovu Ljubljanska cesta 24 A, Kranj AJPES z dne 15.04.20204 objava 6098607 Imenovanje članov upravnega odbora. Spremembe statuta družbe.
DELNIŠKA DRUŽBA AJDACOM, družba pooblaščenka 21.05.2024 - 10:00 v sejni sobi poslovne stavbe Dvarane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana. AJPES z dne 13.04.2024 objava 6096490 Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe Ajdacom d.d. in Skupine Ajdacom za poslovno leto 2023 ter poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.
BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER 21.05.2024 - 10:30 v sejni sobi poslovne stavbe Dvarane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana. AJPES z dne 13.04.2024 objava 6096451 Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem pooblaščenega revizorja ERNS / YOUNG Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., S poročilom Upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za poslovno leto 2023.
Elektro Ljubljana 21.05.2024 - 11:00 v Stari elektrarni - Elektro Ljubljana /SMEEL), Slomškova ulica 18, Ljubljana. AJPES z dne 20.05.2024 objava 6130700 Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2023, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023. Sezanitev skupščine s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Ljubljana, d.d.
PETROL, Slovenska energetska družba 23.05.2024 - 12:00 v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 20.04.2024 objava 6103137 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.
SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje 23.05.2024 - 13:00 v sejni sobi upravne zgradbe SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik. AJPES z dne 18.04.2024 objava 6101412 Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA 27.05.2024 - 12:00 na posestvu Guerila, Slap 100, 5271 Vipava. AJPES z dne 25.04.2024 objava 6109900 Letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2023. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2023, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice upravi. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu. Izvolitev članov nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2024, 2025, 2026. Seznanitev skupščine s Strategijo razvoja Primorske hranilnice Vipava d.d. za obdobje od 2024 do 2028.
Sava Re 27.05.2024 - 13:00 v dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 11.04.2024 objava 6094212 Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta in poročilo uprave o lastnih delnicah. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Volitve člana nadzornega sveta. Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023.Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.Seznanitev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
Hranilnica LON 30.05.2024 - 10:00 na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6107841 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2023; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2023. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2023 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2024-2027. Imenovanje člana nadzornega sveta. Spremembe Statuta LON.
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE 04.06.2024 - 09:00 na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6106329 Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 04.06.2024 - 10:00 v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 26.04.2024 objava 6110155 Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2023. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2023. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Seznanitev s potekom mandata in odstopno izjavo članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, Zavarovalnice Triglav, d.d.
ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom 06.06.2024 - 12:00 v prostorih ENOS d.d., Cesta Železarjev 8, Jesenice. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6105811 Predstavitev letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 17.06.2024 - 11:00 na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri. AJPES z dne 30.04.2024 objava 6113919 Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2023 (»Letno poročilo 2023«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2023 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. v poslovnem letu 2023 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2023 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«). Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d. Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2023 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d. Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.
Elektro Gorenjska 20.06.2024 - 11:00 na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3.a. AJPES z dne 16.05.2024 objava 6127804 Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine za leto 2023, z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora, ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Seznanitev skupščine s Politiko prejemkov organa vodenja družb v Skupini Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2023. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.