Maksima Invest

Skupščina Istrabenza

Danes je v Portorožu potekala 28. skupščina delničarjev Istrabenza, kjer so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2018 ter na zahtevo delničarjev Finetol, d.d. - v stečaju in Maksima Invest, d.d. - v stečaju odločali tudi o povečanju osnovnega kapitala družbe. Istrabenz Turizem, d.d. je v letu 2018 realizirala 31 milijonov EUR prihodkov, EBITDA pa je znašal 7 milijonov EUR.

 

Ljubljana in Portorož, 17. maj 2019


 
Nov sporazum o finančnem prestrukturiranju

Istrabenz je v letu 2018 nadaljevala s procesom razdolževanja in poplačevanja dolgov vendar pa kljub temu ni uspela izpolnjevati vseh zavez, zaradi česar je uprava dosegla podpis novega Sporazuma o finančnem prestrukturiranju, ki je postal pravnomočen 19. 10. 2018. Sporazum ureja termine prodaje premoženja družbe predvsem z vidika prilagoditve realnim pričakovanjem in okoliščinam na trgu. Z dogovorom je bil odpravljen tudi položaj insolventnosti, ki bi lahko za posledico imel tudi stečaj družbe.

Od začetka leta 2018 so potekali postopki prodaje 100 odstotnega deleža v Istrabenz Turizmu, d.d., aktivnosti pa so bile prekinjene zaradi neizdaje soglasja s strani upnikov. Za zemljišča v Ankaranu in Portorožu, poslovne prostore v Kopru ter 50 odstotni delež v družbi Adriafin, d.o.o., so pogajanja v sklepni fazi. Prodaja naložbe v družbi Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. v Beogradu zaenkrat miruje. 
 
Razrešnica upravi in nadzornemu svetu, revizor in razširitev dnevnega reda

Uprava in člani nadzornega sveta (NS) so prejeli razrešnico za opravljeno delo, revizijo pa bo naslednje tri leta opravljala revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o.
Delničarja Finetol, d.d. - v stečaju in Maksima Invest, d.d. - v stečaju sta predlagala, da se izvede zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala, sprva da se le ta zmanjša na zakonski minimum, nato pa poveča s konverzijo terjatev, ki jih ima DUTB do Istrabenza. Delničarji o tem predlogu niso glasovali, saj je bila točka umaknjena z dnevnega reda zaradi nepopolne priprave vseh potrebnih sklepov. K temu je tudi pozval pooblaščenec DUTB.

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Delničarji Maksime Holding s svojim predstavnikom v NS

Današnje skupščine delničarjev družbe Maksima Holding, d.d. se je udeležilo 78,02 % delnic z glasovalno pravico. Uprava in nadzorni svet na skupščini nista prejeli razrešnice za leto 2013. Na nasprotni predlog Društva MDS je bil Goran Gojković  soglasno potrjen za novega člana nadzornega sveta.

 

Ljubljana, 27. avgust 2014


 

UPRAVA IN NS MAKSIME HOLDING BREZ RAZREŠNICE ZA DELO V LETU 2013

Na današnji skupščini so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013. Kratko predstavitev ključnih dogodkov, ki so zaznamovali leto 2013, zlasti različne sodne postopke, ki tečejo zoper družbo ali jih je družba sprožila zoper druge, je podal predsednik uprave Stevo Lekič. 

Družba je v preteklem letu imela negativen poslovni rezultat (- 621.000,00 EUR), ter mora na podlagi sodne odločbe plačati okoli 10,5 mio EUR tožečim strankam NFD, Finetolu, Maksimi Invest in Daimondu. Zato niso opravili rezervacij v celotni višini. Med živahno in izčrpno razpravo v zvezi s seznanitivijo z letnim poročilom za poslovno leto 2013 ter revizorjevim poročilom, v katerem je bilo podano mnenje s pridržkom, trenutnim stanjem družbe in njenim poslovanjem, kakor tudi tem, ali sta uprava in nadzorni svet obravnavala vprašanje insolventnosti družbe, glede na dejstvo, da so njeni transakcijski računi v Sloveniji že dalj časa blokirani in da družba posluje preko računov v Avstriji. Uprava je glede vprašanj o rezervacijah in morebitni insolventnosti seznanila skupščino, da so bile rezervacije oblikovane in so le-te navedene tudi v bilanci stanja v letnem poročilu, ter da je bila problematika morebitne insolventnosti po določilih ZFPPIPP tudi obravnavana in ni bila ugotovljena. Predsednik uprave je povedal, da so v predmetni tožbi z NFD sklenili izvensodno poravnavo, kar poskušajo tudi z ostalimi tremi tožitelji, saj potekajo mediacije, ki so po njegovem prepričanju pred uspešnim zaključkom. V zvezi z vprašanjem o stroških storitev v višini 600.000,00 EUR  je uprava pojasnila, da je polovica tega zneska bila porabljena za odvetniške in pravne storitve, preostanek pa za različne cenitve deležev, plače ipd.

Finetol v stečaju - iz uprave Save mora mag.Franci Strajnar, za ponovni mandat v NS Save ne more kandidirati Janko Kastelic, iz NS Mercatorja pa mora oditi Zdenko Podlesnik

Uprava družbe Finetol, d.d., pod vodstvom Janka Kastelica je v ponedeljek, 30. aprila 2012 vložila predlog za stečaj Finetola, d.d., s tem pa bo nekaj  več kot 1.700 delničarjev verjetno ostalo brez vsega svojega premoženja. Posledično bo moral iz Nadzornega sveta Mercatorja odstopiti Zdenko Podlesnik, nekdanji prvi nadzornik Finetola do 1. 8. 2011, za ponovni mandat v nadzornem svetu Save, d.d. pa se ne bo mogel več potegovati Janko Kastelic - sedanji predsednik uprave Finetola, iz uprave Save, d.d., pa mora odstopiti član mag. Franci Strajner - prvi mož Finetola do 31.03.2011 - vsi zaradi določil Zakona o javnem naročanju. V nasprotnem primeru bi bili lahko Sava in Mercator izločeni iz državnih javnih naročil za obdobje 2 let. Podoben scenarij najbrž sledi tudi v Maksimi Invest.

 Ljubljana, 03. maj 2012


mag. Franci Strajnar mora nemudoma odstopiti kot član uprave v Savi, d.d.!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno pozivamo mag. Francija Strajnarja - do 31.03.2011 predsednika uprave Finetola - da nemudoma nepreklicno odstopi kot član uprave Save, d.d.

Za ogled prispevka Florjana Zupana iz Poročil ob 17.00 uri na TV SLO1 kliknite TUKAJ

 

Podlesnik in Kastelic morata nemudoma odstopiti kot nadzornika v Mercatorju oziroma Savi!

Zaradi določil Zakona o javnih naročilih, Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) javno poziva Zdenka Podlesnika - do 1.8.2011 predsednika NS Finetola - da nepreklicno odstopi kot član NS Mercator. Prav tako mora iz enakega razloga nepreklicno od ponovne kandidature za izvolitev v NS Save, odstopiti tudi Janko Kastelic - sedanji predsednik Uprave Finetola.

Če odstopa ne bo, sledi začetek postopka za odpoklic nadzornikov preko sodišča

V kolikor Zdenko Podlesnik ne bo odstopil iz NS Mercatorja, bo Društvo MDS skupaj s pravniki proučilo možnost njegovega odpoklica preko sodišča. V nasprotnem primeru bi lahko Mercatorju in njegovim delničarjem nastala velika poslovna škoda.

Spomnimo - Društvo MDS je na sodišče že 3 dni po skupščini vložilo izpodbojno tožbo s katero izpodbija sklep o razrešitvi in imenovanju novih nadzornikov v Mercatorju. En teden po skupščini je vložilo še predlog za izdajo začasne odredbe o prekinitvi vpisa sprememb v register, vendar je bilo nekaj ur prepozno. Sodišče je na dan vložitve predloga za zadržanje v register že vpisalo nove nadzornike in čistopis statuta.

Tako Mercator, kot Sava konkurirata na javnih razpisih države in njenih organov. Po določilih že omenjenega Zakona o javnih naročilih mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti tistega ponudnika, katerega nadzornik je bil v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb lastnik, direktor ali nadzornik podjetja, ki je končalo v stečaju ali prisilni poravnavi.

56 % delež tovarne Etol prodan izraelskemu kupcu Frutarom Industries Ltd

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je z javno izjavo protestiralo proti nepravočasnemu poročanju Uprave družbe Etol, d.d., o pomembnem poslovnem dogodku, ki se je odvil z včerajšnjo prodajo 56 % deleža tovarne Etola izraelski družbi Frutarom Industries Ltd. Povod za protest je bilo uradno obvestilo izraelskega podjetja Frutarom Industries z londonske borze iz katerega je bilo razbrati, je le-to javnost seznanilo že včeraj 16. januar 2012 ob 19.30 uri z obvestilom njihovemu regulatorju trga vrednostnih papirjev.

 

Ljubljana, 17. januarja 2012


 

Popoldne telefonsko pojasnilo g. Ori Yehudaia razblinilo dvome o nepravočasnem poročanju

 

Nekje med 15.30 in 16.00 uro je predsedniku MDS Rajku Stankoviću v telefonskem razgovoru g. Ori Yehudai, predsednik izraelskega koncerna Frutarom, ki je bil na delovnem obisku v Sloveniji povedal, da je šele v ponedeljek, 16. januarja 2011 ob 21.15 v ljubljanski restavraciji Cubo, direktorja Etola Zdenka Zanoškija obvestil, da Frutarom Switzerland, hčerinska družba Frutarom Industries, prevzema večinski delež Etola.  

 

Takoj ob trgovanju pa je v torek Ljubljanska borza, zahtevo uprave Etola, zaustavila trgovanje z delnicami Etola izraelska borza in borza v Londonu pa na zahtevo Frutaroma zaustavila trgovanje z delnicami Frutaruma, da so se delničarji in zainteresirana javnost seznanili z  nakupom 56-odstotkov delnic Etola, ki je bil včeraj zvečer tudi zaključen.

 

Dobro poučeni vlagatelji v 14 dneh zaslužil več kot 90.000 EUR?!

 

V Društvu MDS smo v zadnjih dveh tednih s strani malih delničarjev Etola in Finetola bili obveščeni o telefonskih »rednih tržnih aktivnostih DELNICE, d.o.o.«, ki je ravno v zadnjih 2 tednih seznanjala delničarje Finetola in tudi Etola o možnostih prodaje delnic. Sodeč po borznem tečaju, ki je znašal nekje med 72,00 in 75,00 EUR, prevzem pa se je zgodil, glede na uradne navedbah izraelskega partnerja, na londonski borzi po preračunu za 56 % delež po 137,00 EUR na delnico oz. kar 45 % višji ceni oz. po njenem skoraj dvakratniku.

Za ogled prispevka TV SLO 1 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Ali gre pri trgovanju z delnicami Etola v zadnjih dneh zgolj za redno dogajanje na borzi ali je v ozadju kaj drugega, bodo verjetno v prihodnjih dneh preverili pristojni organi. Tako je iz borznega pregleda razvidno, da je v času od 29.12.2011 do 16.01.2012 bilo sklenjenih za 109.460,48 EUR posla, kar pri ceni 75,00 EUR za delnico pomeni, da so mali delničarji prodali 1.460 delnic oziroma 0,57 % osnovnega kapitala. Na ta način so 'dobro poučeni ali pa informirani' delničarji oziroma posredniki lahko zaslužili okoli 90.000 EUR in to v manj kot dveh tednih.

 

Prav zanimiva pa so tudi obvestila o pomembnih deležih članov Nadzornega sveta iz dne 04.01.2012 in 16.01.2012.

 

Dvom o morebitnem poznem obvestilu Uprava družba so bili preuranjeni, saj je natančen potek komunikacije in obveščanja popoldne pojasnil sam predsednik Uprave prevzemnika

 

Sava tiho teče

Tako gre besedilo ene izmed znanih glasbenih uspešnic polpretekle zgodovine, a ta besedna zveza najbolje ponazori »korporativno komuniciranje« Uprave Save, d.d., pod vodstvom mag. Mateja Narata, ki z delničarji in zainteresirano javnostjo deli le del informacij. 

Ljubljana, 14. decembra 2011 

 

Sava postala 9,03 % lastnica Finetola in povečala za 0,43 % svoj delež v Maksimi Invest


Očitno je v preteklih dneh z izven-borznimi posli, morda tudi z uveljavitvijo kakšnih opcijskih pogodb Sava, v Valantovi Maksimi Invest, d.d. kupila 50.000 delnic MKIR in svoj lastniški delež povečala na 21,77 %, v Finetolu, d.d., pa z nakupom 44.300 delnic FINR postala 3. največja lastnica z 9,03 % lastništva. Zanimivo pa je, da o teh poslih ni obvestila nikogar, pa čeprav ji zakonodaja nalaga, da v primeru nakupa pomembnih deležev, o tem poda ustrezno obvestilo na straneh Seoneta ljubljanske borze, katerega članica je Sava. 
 
Zanimiva vloga Nufina, d.o.o., ki spada pod okrilje GBD Skupine
 
Finetol - Nufin se skupščine Finetola, 01. avgusta 2011, ki je odločala o spornem umiku delnic z borze, brez določitve natančne vrednosti le te (znana naj bi bila leta 2012) in glede tega teče gospodarski spor na sodišču, ni udeležil, pa čeprav je imel kar 1.516 delnic.
 
Po tej skupščini pa je v preteklih dneh prav Nufin d.o.o. očitno kupil 670 delnic od g. Zanoški Zdenka, ki je predsednik Uprave Etola, d.d., le-ta je nasledil mag. Francija Strajnerja - sedanjega člana uprave Save in še 42.113 delnic od samega Etola, d.d., ki ga vodi imenovani Zdenko Zanoški. Kdo je Nufinu prodal še 1 delnico ni natančno znano, je pa znano, da je celotni paket romal k Savi, d.d., ki je tako postala 9,03 % lastnik Finetola (prej 0,45 % lastnica) in s tem 3. največji delničar.
 
Maksima Invest - Prav tako je v preteklih dneh Sava, d.d., ki je imela v Maksimi Invest 21,34 % delež le tega, ponovno preko Nufina d.o.o., povečala za 50.000 delnic oz. 0,43 %. Pred tem pa je Nufin d.o.o.  ki je ta paket odkupil in sicer 38.015 delnic MKIR od CBH, d.o.o. in 11.985 delnic od Diamonda, d.d. S tem nakupom je Save, d.d., utrdila svojo vodilno vlogo z 21,77 % v Maksimi Invest, ki spada pod okrilje Stanislava Valanta. Zanimivo je tudi, da je prej omenjeni Finetol 4. lastnik Maksime Invest, d.d., in ima 9,49 % delež v njej.
 
Pogajanja o reprogramih – sprememb lastniških deležev na Seonetu nikjer?!

17. skupščina kranjske Save - nestrokovno vodenje Mirana Hudeta. Janez Bohorič in skupina NFD odrešena revizije?!

Na letošnji skupščini družbe Sava, d.d. je Društvo MDS na podlagi lastnega zbiranja pooblastil zastopalo 125 delničarjev, saj k organiziranem zbiranju ni bilo pripuščeno. Kot smo že 31. maja 2011 napovedali v časniku Delo, se je scenarij včerajšnje 17. skupščine odvijal skladno z našimi napovedmi. Mali delničarji žal nismo uspeli s predlogom za člana v NS, negativno pa nas je presenetil predlog VZMD, ki je pripravil zožen predlog izredne revizije. Po tem predlogu člane nekdanje Uprave Save pod vodstvom Janeza Bohoriča in aktualnega nadzornega sveta, ne bi bilo možno sankcionirati zaradi neukrepanja ter očitno škodljivih odločitev za delničarje družbe, zlasti v primeru Merkurja in Merfina. Po skupščini je mag. Matej Narat povedal, da je kar 80 % Savinega dolga posledica tega neuspešnega »posla« oz. »pohlepa po ekstra zaslužku«.

 

Ljubljana, 08. junij 2011


Ali je bila včerajšnja skupščina Save, d.d. sploh veljavna?

Že v uvodnem delu sta se v medsebojno razpravo zapletla Rajko Stanković - predsednik Društva MDS in prokurist Save, d.d., Miran Hude (specialist za korporativno pravo, po njegovih lastnih trditvah), ki je predsedoval skupščini in storil naslednje napake:

  • že ob pričetku skupščine delničarjem ni želel omogočiti vpogleda v zbrana pooblastila, ki so več kot očitno bila sporna zaradi prednatisnjene napačne letnice 2010 (v Društvu MDS zato opravičeno sumimo, da se je družba Sava poslužila poneverjanja pooblastil);
  • kljub jasnemu opozorilu in pozivu ni ugotovil prisotnosti oz. kvoruma prisotnih delničarjev in delničark na skupščini družbe vse do zaključka skupščine, čeprav smo ga na to večkrat opozorili;
  • višek neznanja je pokazal pri volitvah za člane NS, ko je v nasprotju z 312. členom ZGD-1C, najprej dovolil glasovanje o osnovnem predlogu, ki ga je podprlo 25 % kapitala, čeprav je nasprotni predlog predlagal delničar z 18 % lastništvom;
  • seveda pravniških »prebliskov«, ki sicer nimajo nikakršne podlage v ZGD-1C še ni bilo konec - na skupščini je dovolil glasovanje o predlogu sklepa VZMD, da se o ničemer ne glasuje, kar je bilo »nagrajeno« le s 6,74 % podporo;
  • ko pa je bil predlog za nova člana NS potrjen z 82 % večino, je predsedujoči Miran Hude pozval predlagatelja nasprotnega predloga iz Merkurja da se izjasni o tem, ali umika ali zahteva glasovanje o nasprotnem predlogu - kljub temu, da je skladno z določili ZGD-1C veljavni sklep že razglasil !

Aktualno Upravo pod vodstvom mag. Mateja Narata zatorej javno pozivamo, da resno razmisli o kadrovanju znotraj celotne družbe, posebej z vidika interesa delničarjev. Včerajšnja skupščina je namreč bila posmeh in norčevanje iz delničarjev samih, torej LASTNIKOV DRUŽBE, kar prav gotovo ni dobra popotnica, še posebej če želi Sava razprodajati svoje premoženje. Naj spomnimo aktualno Upravo, da je njena naloga upravljanje s premoženjem delničarjev, ne pa posmehovanje z pooblaščanjem neusposobljenih in nestrokovnih oseb, ki mečejo slabo luč na že tako neugleden status, ki ga ima družba Sava in pa njena delnica.

 

Nadzorniki Save ostajajo trdno zasidrani v svojem sedlu

Članstvo v NS Save je bilo predmet pogajanj vse do same skupščine. Mali delničarji žal nismo uspeli s svojim predlogom, saj sta v NS bila izvoljena Aleš Skok in Robert Ličen. Naj spomnimo, da je Društvo MDS skupaj s KAD-om in SOD-om razširilo dnevni red skupščine, med drugim tudi s točko dnevnega reda o odpoklicu člana NS in za položaj predlagalo dr. Boštjana Udoviča.

 

Predlog izredne revizije, podan s strani VZMD, prilagojen po meri bivše uprave in aktualnega NS

Zvonovi - V pričakovanju pozitivnih rezultatov s sestanka bank upnic

Društvo - Mali Delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) veseli, da se je na naše pisanje, objavljeno v soboto 2. aprila 2011, že v torek 05. aprila 2011 ažurno pisno odzval nadškof in metropolit dr. Marjan Turnšek. Žal iz vsebine pisma ni bilo možno zaslediti nikakršnih zagotovil, zato toliko bolj nestrpno čakamo na morebitne rezultate z današnjega srečanja bank upnic s svetovalci Rothschilda in upravami gospodarskih družb Mariborske nadškofije. Srečanje se je začelo danes v Ljubljani ob 14.00 uri na neznani lokaciji. Tam bodo predvidoma predstavili strateškega investitorja, ki naj bi dokapitaliziral insolventne gospodarske družbe Mariborske nadškofije in s tem »pognali mlinska kolesa«, ki bi preprečila stečaj cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva.

 

Ljubljana, 7. 4. 2011


 

Ko obveščanje na določeni ravni zataji, je potrebno iti eno raven višje

Kar se pa tiče pristojnosti obveščanja moramo izraziti nekoliko drugačen pogled, ki ga lahko strnemo v naslednjih nekaj stavkih:

»Skladno z določili ZGD-1C morajo biti vsi delničarji obveščeni o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko bistveno vplivajo na ceno delnice, katere lastniki so. Kljub dogovoru, da bomo pravočasno vsi obveščeni bodisi preko sistema SEONET ali preko javnih medijskih izjav ali spletnih strani družbe, smo novico o zaplenu delnic s strani NKBM izvedeli iz dnevnega časopisja (časnika Dnevnik). In kot je predsednik Vlade RS objektivno odgovoren za delovanje svojih ministrov, je nadškof in metropolit objektivno odgovoren za delovanje svojih podrejenih, v tem primeru patra Lojzeta Cvikla, ki pa je nadrejen preko Gospodarstva Rast  Holdingu Zvon Ena in Zvon Dva.

Maksima Invest, d.d. - Kontaktni podatki

Maksima Invest, finančna družba, d.d. (oznaka delnice: MKIR)
Trdinova 4
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 230 95 90
Faks: +386 (1) 230 95 93
Spletna stran: www.maksimainvest.si

V stečaju Bavčarjevega holdinga Maksima bodo zaslužili odvetniki

Medij: Finance Avtorji: Perčič Aleš Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 13. 04. 2015 Stran: 14

Sodni boj z bankami in nekdaj »prijateljskimi« družbami se bo nadaljeval tudi v stečaju

V stečaju Maksime Holdinga, prek katere je Igor Bavčar poskušal prevzeti Istrabenz, je ostalo dobrih šest milijonov evrov premoženja in 25 sodnih postopkov, tudi milijonskih tožb. Stečajnik za zdaj ne namerava opustiti pravdanja, ki se je začelo pred stečajem, za vse postopke skupaj je predvidel 315 tisočakov.


Upniki sov stečaju Maksime Holdinga prijavili za skoraj 40 milijonov evrov terjatev, a jih je stečajni upravitelj Kristijan Anton Kontarščak priznal le za 13,5 milijona evrov. Največji upniki Maksime Holdinga so NLB, Gorenjska banka, Banka Celje ter nekdaj prijateljske družbe Maksima Invest, Diamond in Finetol. Svojo 3,5 milijona evrov vredno terjatev je prijavila tudi državna DUTB, vendar jo Kontarščak zaradi zastaranja prereka.

Prva ocena: stečaj bo stal 356 tisoč evrov 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.