Infond Holding

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Perutnina Ptuj - Delničarji odgovorni za izgube!?

Društvo MDS v zadnjih dneh spremlja že ustaljeno prakso družbe Perutnina Ptuj, d.d., pod vodstvom predsednika Uprave, dr. Romana Glaserja, ko smo nekaj dni pred skupščino, s številnimi izjavami za javnost, priča napadom na Društvo MDS v obliki neresničnih izjav, ki so več kot očitno namenjene odvrnitvi pozornosti od dejanj Uprave Perutnine Ptuj in od dejstev, ki jih prikazujejo rezultati posebne revizije ter celo revizorjevo mnenje v letnem poročilu. V nadaljevanju objavljamo pismo, ki ga naslavljamo tako na predsednika Uprave kot na predsednika Nadzornega sveta.

 

Ljubljana in Ptuj, 26. avgust 2014


 

Spoštovani g. predsednik uprave Perutnina Ptuj, d.d., dr. Roman Glaser, spoštovani g. predsednik NS dr. Borut Bratina!

Oglašam se v zvezi s pisanjem, ki ga je predsednik uprave družbe Perutnina Ptuj, d.d., dr. Roman Glaserja poslal delničarjem Perutnine Ptuj preko VZMD, ter ga lastoročno podpisal, kjer je med drugim zapisano tudi naslednje:

»Svojo večletno destruktivnost v relaciji do Perutnine Ptuj tudi pred 20. skupščino »tradicionalno« nadaljujeta KAD in Društvo MDS in se pri tem vsaka v svojem zahtevku po širitvi dnevnega reda sklicujeta na poročilo izredne revizije BDO revizija, tega pa v času posredovanja za širitev dnevnega reda sploh še nista imeli. Zahtevka se sklicujeta na vsebino poročila, ki sta jo oba dobila šele nekaj 
dni zatem, ko sta formirala svoje neutemeljene zahtevke, in kljub temu, da nobena od obeh predhodnih revizij istih poslov ni odkrila nobenih nepravilnosti, pomanjkljivosti še manj pa oškodovanja družbe. Oba vlagatelja sta torej prejudicirala svoje domneve, kaj bo pisalo v revizijskem poročilu BDO Revizije, ki ni ugotovila škodnih primerov. 

Društvo MDS pa je svoje tendence nadgradilo do te mere, da je eno izmed dodatno predlaganih točk utemeljilo izključno z vsebino časopisnega članka. 

S takšnim ravnanjem ne le, da KAD in Društvo MDS dokazujeta usklajenost uničevalnega prizadevanja s praktično identičnima zahtevkoma, ki pomenita popoln pravni in korporativni presedan, ampak tudi eksplicitno prejudicirata odločitev skupščine in zlorabljata pravice manjšinskih delničarjev. 

Iz dogajanja, ki je kontinuiteta izvajanja pritiska na vseh ravneh in na vse deležnike, je torej jasen izključno en namen – za vsako ceno škoditi Perutnini Ptuj. Tudi tako, da sta si za zastopanje svojih škodljivih interesov tako KAD kot tudi Društvo MDS zaželela vsaka svojo odvetniško družbo, s katero pa bi pogodbo 1. oziroma 2. dan po skupščini morala skleniti kar Perutnina Ptuj sama.«

Zaradi očitka Društvu MDS, naslovljenega s strani predsednika uprave dr. Romana Glaserja, da le povzemamo članke časopisov, vam prilagamo izvleček iz rednega letnega poročila Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2013, ki v celoti potrjuje navedbe časopisa in našo upravičeno zahtevo glede zamenjava revizorja za poslovno leto 2014.

Povezavo do spletne strani agencije, kjer je to razkrito, najdete na povezavi: http://www.anr.si/Obvescanje_o_nadzorih, povezavo do konkretnega poročila pa tukaj: http://www.anr.si/f/docs/Obvescanje_o_nadzorih/Porocilo_o_ukrepih_2013_koncno_3.pdf 

Hkrati prilagamo tudi izvleček iz konkretnega poročila, ki se nanaša na kršitev revizorja.

Zaradi pravice do informiranosti vseh delničarjev vas prosimo, da navedeno v tiskani obliki razdelite na sami skupščini in seveda objavite tudi na vaši spletni strani.

 

Merkur, patronatska izjava, Center naložbe, Infond holding, Univit, delnice Probanke

Drugi očitek o nepoznavanju in prejudiciranju poročila BDO Revizije pa verjetno izhaja izključno iz vaše vneme, da zavračate in želite več kot očitno »minimalizirati« krivdo vas in uprave pod vašim vodstvom za propadli posel z Merkurjem.

Vsaka delnica Perutnine Ptuj ima 6,47 EUR izgube zaradi negospodarnih poslov Uprave dr. Romana Glaserja - Društvo MDS in KAD zahtevata povračilo storjene škode

Družba Perutnina Ptuj, d.d. je dne 26.07.2014 z objavo v časniku Večer sklicala 20. skupščino delničarjev, ki bo potekala v sredo, 27.08.2014 na Ptuju. Društvo MDS je skladno z določili ZGD-1, dne 01.08.2014 vložilo nasprotni predlog k točki  3 dnevnega reda - Seznanitev s Poročilom  o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28.06.2013, ter nasprotni predlog k točki 4 dnevnega reda skupščine - Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014. Isti dan je tudi KAD vložil zahtevo za širitev dnevnega reda z imenovanjem posebnega pooblaščenca. KPMG pa je v okviru revizije izkazov za leto 2013 izdal mnenje s pridržkom, saj bi mora Perutnina Ptuj opraviti slabitve v višini najmanj 38,3 mio EUR, ki pa jih ni opravila (Merkur, Topico, Infond Holding, Center Naložbe).

 

Ljubljana in Ptuj, 07. avgust 2014


 

KPMG potrdil, da je dr. Roman Glaser zadolžil Perutnino Ptuj in njene delničarje za najmanj 38,3 mio EUR - povedano drugače, zadolžil jih je za 6,47 EUR na  delnico

Spomnimo se že dve leti nazaj je izredna revizija BDO revizija d.o.o. nedvoumno ugotovila, da nakup delnic Merkurja in posledična 26 milijonska zadolžitve brez obresti (te so do sedaj najmanj cca. 10 milijonov) ni bila v ekonomskem interesu družbe in njenih delničarjev, ampak le v interesu uprave in njenega PMP Holdinga, ki je 11 % delničar Perutnine Ptuj. Sporna je tudi tako imenovana patronatska izjava Pivovarne Laško, ki jo ta ne priznava za dana posojila s strani Perutnine Ptuj propadlima Infond Holding in Center Naložbe (v višini najmanj 9,4 milijonov EUR brez obresti), ki pa niso bile del posebne revizije, saj teče pravdni postopek. Prav tako je po mnenju revizorja premalo; za 2,9 milijona EUR, slabljena naložba v srbski Topico.

Zato je KPMG izdal mnenje z pridržkom. Izvleček iz konsolidiranega poročila PP za leto 2013, stran 116 in 117.

 

Društvo MDS predlaga, da skupščina imenuje posebnega pooblaščenca (odvetnika), ki bo po pooblastilu skupščine terjal odškodninsko odgovornost Uprave in nadzornega sveta

V nasprotnem predlogu k točki 3 dnevnega reda skupščine je Društvo MDS, kot delničar in predlagatelj, v celoti povzelo predlog sklepa k točki 3 dnevnega reda, kot ga je podala uprava v samem sklicu glede seznanitve s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine z dne 28.06.2013, ki ga je pripravila družba BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, 1000 Ljubljana.

V okviru tega nasprotnega predloga Društvo MDS predlaga še sprejem sklepa, ki se nanaša na imenovanje posebnega zastopnika za vložitev eventualne tožbe za povrnitev škode, ki je družbi nastala v obdobju revidiranja, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora. Nasprotni predlog zajema tudi naložitev izdelave pravne ocene pred vložitvijo tožb, v katerih primerih (zaradi katerih škodnih dogodkov) je smotrno začeti pravdne postopke in morebitne druge postopke zoper člane organov vodenja in/ali nadzora in če za to obstajajo pravne podlage.

 

Tudi KAD predlaga razširitev dnevnega reda z imenovanjem posebnega pooblaščenca

Perutnina Ptuj - ali se bo Roman Glaser izmuznil posebni reviziji za več kot 36 mio evrov spornih poslov?

Delničarji Perutnine Ptuj so na današnji skupščini zavrnili predlog Kapitalske Družbe (KAD) in Modre zavarovalnice za izvedbo posebne revizije za določene posle družbe pod vodstvom uprave dr. Romana Glaserja v zadnjih petih, ki so bili predvsem sklenjeni med družbami znotraj ptujske skupine, ter z drugimi družbami. Gre predvsem za finančne dogovore, zlasti v povezavi z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev ter zavarovanja teh poslov. Med temi posli sta tudi nakup Merkurjevih delnic in t.i. patronatska izjava s Pivovarno Laško zaradi posojila Perutnine Ptuj v višini 10 mio evrov propadlima Infond Holdingu oz. Center naložbam Boška Šrota. Oba projekta, ki jih Uprava ne želi revidirati, sta delničarje stala čez 35 mio evrov s pripadajočimi obrestmi, družba pa teh zneskov v bilancah tudi ni slabila. Preveritev naj bi se nanašala na gospodarnost in pravilnost postopkov odprodaje hčerinskih družb PP Energija, PP Agro in PP BH.

 

Ptuj 28. junij 2013


 

Izgubo bodo pokrivali iz preteklih dobičkov

Skupščina je odločila še, da bodo lansko čisto izgubo v višini skoraj sedmih milijonov evrov pokrivali z dobrih štiri in pol milijona evrov dobička iz preteklih let, ter skoraj 2,5 milijona evrov drugih rezerv iz dobička.

Preteklo leta je skupina Perutnine Ptuj končala z blizu 262 milijonov evrov prihodkov ali poldrugim odstotkom več kot predlani. Čistega dobička bi bilo 2,1 milijona evrov, a je 9,1-milijonska slabitev Perutninine naložbe v Probanko (delnico Probanke so s 24,3 prevrednotili na 4,2 evra) prispevala k skoraj sedemmilijonski lanski izgubi. Po letošnjih prvih petih mesecih pa naj bi ustvarila 1 mio evrov dobička.

Za ogled TV prispevka novinarja Timoteja Semeniča iz oddaje Dnevnik ob 19.00 uri na RTV SLO 1, z dne 28.06.2013 kliknite tukaj.

Zaradi razmer na trgu in specifičnosti v finančni industriji ter odnosa bančnega regulatorja do posameznih naložb v njej, posledično tudi deleža Perutnine Ptuj v Probanki - ki jo, mimogrede, nadzira prav dr. Roman Glaser, član NS banke pa je tudi predsednik NS Perutnine Ptuj Radovan Stonič - je družba skladno z zakonodajo in načeli racionalnega ter poštenega izkaza finančnega položaja do te naložbe oblikovala ustrezne rezervacije v višini devet milijonov evrov, kar je pomembno vplivalo na poslovni izid Perutnine Ptuj na bilančni ravni. Delničarje je na skupščini presenetila izjava, da družba še ni slabila naložbe v Merkur v višini nekaj več kot 26 mio evrov in danih posojil propadlima Infond Holdingu in Center naložbam za nekaj več kot 10 mio evrov, kar po patronatski izjavi sedaj sodno terja od Pivovarne Laško. V prvi štirih mesecih leta 2013 je družba sicer ustvarila za dober milijon evrov dobička iz poslovanja.

 

Stroški PR agencije Dialog predsedniku uprave »neznani?!«, o podkupovalni aferi iste agencije ne želi razpravljati, znamka Pullus zastavljena

Na skupščini je predsednik Društva MDS zastopal delničarje, ki so lastniki 19.605 delnic. Pri tem kot zanimivost omenimo, da je bilo zaradi »podvojenosti« izločeno kar 23 pooblastil z nekaj več 23.000 glasov delničarjev. Predsednika Uprave dr. Glaserja je spomnil na obljubo o znižanju plače Upravi in 22 delavcem, ki delajo na podlagi individualnih pogodb, v skupnem znesku 2,16 mio evrov (kar je malenkost več kot leto poprej). Vendar je dr. Glaser očitno na svoj odgovor iz leta 2012 pozabil in zatrdil, da so znesek za plače zgolj ohranili.

Delničarji Perutnine Ptuj brez dividend, brez dokapitalizacije in z posebno revizijo

Na današnji skupščini družbe Perutnine Ptuj je poslovodstvo odgovorilo na številna vprašanja, ki so bila v preteklosti predmet javne polemike in prejelo razrešnico. Žal so delničarji ponovno ostali brez dividend, saj je za sklep o delitvi dividende zmanjkalo 8 % glasov. Lastniška razmerja so se vendarle ohranila, saj kar 39 % delničarjev ni podprlo dokapitalizacije. Predsednik Uprave Perutnine Ptuj dr. Roman Glaser pa je tudi sam podprl izvedbo posebne revizije z nasprotnim predlogom.

 

Ptuj, 26. avgust 2011


 

 

Za ogled prispevka 24ur POP TV z dne 26.08.2011 ob 19 uri pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

Uprava in NS z razrešnico, delničarji brez dividend

Na skupščini je dr. Roman Glaser skupaj s sodelavci po našem mnenju zadovoljivo in dovolj natančno pojasnil odgovore na vsa zastavljena vprašanja, med drugim tudi na nekatera, ki so bila predmet javnih polemik. Dr. Glaser je na vprašanje o morebitni uvrstitvi delnic Perutnine Ptuj na borzo povedal, da je to preloženo na čas, ko bo trg vrednostnih papirjev okreval in postal predvsem bolj likviden. Uprava in NS sta prejela razrešnico, ki jo je podprlo 88 % prisotnih delničarjev družbe.

Žal pa tudi letos delničarji Perutnine Ptuj niso bili deležni vsaj dela lanskega bilančnega dobička (ki je znašal 4,48 milijona evrov) v obliki dividend. Oba nasprotna predloga tako KAD-a, ki je zahteval  0,16 EUR dividende, kot tudi 0,20 EUR dividende po predlogu doc. dr. Simona Čadeža in Društva MDS, žal nista dobila zadostne podpore. Za sklep o delitvi dela lanskega bilančnega dobička je glasovalo le 42 % prisotnih delničarjev. Društvo MDS je zastopalo nekaj več kot 0,88 % prisotnega kapitala na skupščini. Zaradi nedelitve dobička sta Društvo MDS in KAD napovedala izpodbojno tožbo.

 

Dokapitalizacija ni bila sprejeta z zadostno večino

Perutnina Ptuj - nasprotni predlog z zahtevo za delitev dividend

Član izvršnega odbora Društva MDS doc. dr. Simon Čadež, ki je tudi delničar družbe Perutnine Ptuj d.d., je vložil nasprotni predlog k delitvi bilančnega dobička. Z nasprotnim predlogom zahteva, da se namesto predlagane nedelitve bilančnega dobička le-ta deli v višini 20 centov na delnico.

 

Ljubljana, 28. julij 2011


Nasprotni predlog k točki 2.2. glasi:

»2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2010 znaša 4.488.338,00 EUR se uporabi:

  • za dividende .……………………………...……..1.142.403,00 EUR (0,20 EUR bruto na delnico)
  • za prenos v naslednje leto ……...……..……....3.345.935,00 EUR. 

O uporabi prenesenega bilančnega dobička bo odločala skupščina delničarjev v prihodnjih letih. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 26. avgusta 2011 (presečni datum 2).«

 

Obrazložitev predloga: Družba Perutnina Ptuj, d.d. na dan 31.12.2010 izkazuje 4.488.338,00 EUR bilančnega dobička. Predsednik Uprave je že na lanski avgustovski skupščini obljubil delitev dividend v naslednjem letu (kakor izhaja iz notarskega zapisnika z dne 16.08.2010), na ponovljeni skupščini 23.12.2010 pa te izjave ni preklical.

Prav tako so delničarji na obeh skupščinah (avgustovski 2010 in decembrski 2010) potrdili sklep o pooblastilu Upravi za pridobivanje lastnih delnic, zato menim, da ni razloga, da v letošnjem letu nebi delničarjem namenil vsaj del bilančnega dobička za dividende.

V ta namen predlagam delitev zgolj 25,45 % bilančnega dobička (stanje na dan 31.12.2010), ostalih 74,55 % pa prepuščamo v plemenitenje in uporabo družbi. Menim, da z delitvijo dela dobička z ničemer ne ogrožamo poslovanja družbe, hkrati pa nagradimo zveste delničarje družbe, ki so se v preteklosti že večkrat odrekli razdeljevanju dobička zaradi razvoja družbe.

 

ZAHTEVA ZA POJASNITEV STATUSA DOLGOV IN OBRAZLOŽITVE SLABITEV IN NAVEDB V MEDIJIH

Zvonovi - V pričakovanju pozitivnih rezultatov s sestanka bank upnic

Društvo - Mali Delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) veseli, da se je na naše pisanje, objavljeno v soboto 2. aprila 2011, že v torek 05. aprila 2011 ažurno pisno odzval nadškof in metropolit dr. Marjan Turnšek. Žal iz vsebine pisma ni bilo možno zaslediti nikakršnih zagotovil, zato toliko bolj nestrpno čakamo na morebitne rezultate z današnjega srečanja bank upnic s svetovalci Rothschilda in upravami gospodarskih družb Mariborske nadškofije. Srečanje se je začelo danes v Ljubljani ob 14.00 uri na neznani lokaciji. Tam bodo predvidoma predstavili strateškega investitorja, ki naj bi dokapitaliziral insolventne gospodarske družbe Mariborske nadškofije in s tem »pognali mlinska kolesa«, ki bi preprečila stečaj cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva.

 

Ljubljana, 7. 4. 2011


 

Ko obveščanje na določeni ravni zataji, je potrebno iti eno raven višje

Kar se pa tiče pristojnosti obveščanja moramo izraziti nekoliko drugačen pogled, ki ga lahko strnemo v naslednjih nekaj stavkih:

»Skladno z določili ZGD-1C morajo biti vsi delničarji obveščeni o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko bistveno vplivajo na ceno delnice, katere lastniki so. Kljub dogovoru, da bomo pravočasno vsi obveščeni bodisi preko sistema SEONET ali preko javnih medijskih izjav ali spletnih strani družbe, smo novico o zaplenu delnic s strani NKBM izvedeli iz dnevnega časopisja (časnika Dnevnik). In kot je predsednik Vlade RS objektivno odgovoren za delovanje svojih ministrov, je nadškof in metropolit objektivno odgovoren za delovanje svojih podrejenih, v tem primeru patra Lojzeta Cvikla, ki pa je nadrejen preko Gospodarstva Rast  Holdingu Zvon Ena in Zvon Dva.

Ali gredo Cerkveni Zvonovi po poti »tajkunov«? Vse kaže, da bo 65.000 delničarjev ostalo brez premoženja, Nova KBM »zabila prvi žebelj v krsto«

Ljubljana, 02. april 2011

 

ODPRTO PISMO nadškofu in metropolitu msgr. dr. Marjanu Turnšku

 

Spoštovani g. nadškof in metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek,

 

Danes smo iz članka, objavljenega v enem izmed časnikov, izvedeli, da je prišlo do prve zaplembe premoženja cerkvenih holdingov Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding s strani NKBM. Omenjena banka naj bi unovčila premoženje v skupni vrednosti 23,7 milijona evrov. Gre za 5,6 % domžalskega Heliosa, slabe 4 % Cinkarne Celje, dobra 2 % Petrola in 75.400 delnic Krke.

 

Žal z ogorčenjem in žalostjo ugotavljamo, da se dogovori o pravočasnem in korektnem obveščanju vseh delničarjev v zvezi s problematiko obeh holdingov ne spoštujejo. Uradne objave o tem pomembnem dogodku ni bilo ne na sistemu SEONET kot tudi ne na spletnih straneh obeh holdingov. Zato se jasno sprašujemo, ali bo 65.000 delničarjev obeh Zvonov ostalo brez vsega premoženja in ali bosta oba holdinga šla po poti Šrotovih holdingov Infond in Center Naložbe in Bavčarjevega holdinga Maksima? Za ogled prispevka v Dnevniku TV SLO 1 z dne 02.04.2011 ob 19 uri pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

V začetku tedna smo bili sicer priča poskusu prve zaplembe premoženja Zvona Ena Holding s strani upnikov T2 d.o.o., kljub dvomljivim in vprašljivim izkazom o dejanski višini terjatev Gratela do T2 d.o.o. Čeprav je ravnatelj NGU p. Lojze Cvikl na našem sestanku dne 7. 3. 2011 zagotavljal, da je le še vprašanje dni, kdaj bo strateški investitor dokapitaliziral vaše gospodarske družbe in pognal »mlinsko kolo na vodi«, kot se je slikovito izrazil g. Cvikl, zadnji dogodki kažejo, da do tega ne bo prišlo.

 

Če temu ni tako vas prosimo, da nemudoma in jasno vsem delničarjem družb Zvon ENA Holding in Zvon DVA Holding sporočite, ali boste do ponedeljka 4. aprila 2011 zagotovili potrebna sredstva v višini vsaj 200 mio EUR dokapitalizacije za reševanje obeh holdingov, ali pa ste dokončno »vrgli puško v koruzo«?

Vnovičen poskus dokapitalizacije Center Naložb - Uprava in NS na zahtevo Društva MDS žal nista ostali brez razrešnice!

Na skupščini družbe Center Naložbe, d.d., ki je potekala v petek, 23. julija, so pooblaščenci dr. Boštjan Udovič, Gordan Šibić, Grega Tekavec iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) in Stojan Auer iz Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (Zavod MD) zastopali malenkost manj kot 20 tisoč glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo okoli 0,75 % glasovalnih pravic.
 
Ljubljana, 23. julij 2010

ZOPET KUPOVANJE ČASA ALI RES USPEŠNA DOKAPITALIZACIJA DRUŽBE?
 
Insolventna družba CENTER NALOŽBE je v postopku prisilne poravnave. V njo so jo pahnili Boško Šrot in njegove družbe, kar je na rob propada pripeljalo tudi 34.000 malih delničarjev. In prav mali delničarji bodo v zadnjem letu in pol deležni že 4. poskusa sklepanja o povečanju osnovnega kapitala družbe, ki naj bi družbo rešilo pred stečajem. Glede na objavljene pogojnike investitorjev, je to bilo pred skupščino malo verjetno in zopet je očitno šlo za kupovanje časa. Ali bi pooblaščenci podprli dokapitalizacijo je bilo odvisno od predstavljenih pisnih dokazov (bančnih garancij) na sami skupščini. Vsa dejstva je pretehtal tudi naš zunanji sodelavec dr. Boštjan Udovič, ki je predlagal tudi končno odločitev. Res je, da bi dokapitalizacija na nek način bila 'boljša kot nič', vendar ključnega pomena je vprašanje; kaj to pomeni za 34 tisoč državljanov Republike Slovenije.
 
Vodstvo Center naložb ni našlo pravih odgovorov; še več, pokazalo se je, da so vsi prejšnji poskusi dokapitalizacije bili pravno formalno nezadovoljivi za neznanega investitorja, kar je tudi onemogočalo samo dokapitalizacijo. Vodstvo je torej priznalo, da je tokrat moralo sklicati že 4. skupščino, samo zaradi napačnega formuliranja sklepa. Pooblaščenci Društva MDS so zaradi tega tudi glasovali PROTI predlagani dokapitalizaciji, ki nima osnove in realno žal ni neizvedljiva. 
 
NENAVADNO oz. iz rubrike “Saj ni res pa je”: »POST FESTUM« POTRDITEV REVIZORJA ZA 2009
 
Tokratna skupščina je tudi "post festum" potrdila izbor revizorja ECUM REVIZIJA D.O.O. za leto 2009. To je neobičajno in celo nedopustno, saj gre za sklepanje na skupščini v letu 2010. Zakaj imenovanja revizorja za 2009 niso opravili na kar 4 prejšnjih skupščinah v letu 2009 in 2010, ta trenutek verjetno ne ve nihče.
 
Odgovor vodstva pa je vnovič zaskrbljujoč, saj je le-to navedlo, da je določanje revizorja na zadnjih treh skupščinah izostalo zato, ker so bile skupščine namenjene zgolj dokapitalizaciji!? Ta ista družba naj bi bila revizor tudi v letu 2010, kar so pooblaščenci Društva MDS tudi podprli. Skupščina naj bi se seznanila tudi s sprejetim Poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
 
BILANČNA IZGUBA IN NEPODELITEV RAZREŠNICE UPRAVAM IN NADZORNIM SVETOM
 
Društvo MDS je kot delničar družbe v roku podalo nasprotni predlog, ki popravlja 'malomarnost', ki sta si jo  privoščila Uprava in NS. Pri objavljenem predlogu o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in NS, slednji predlagata le, da se skupščina seznani z 126.604.190 EUR bilančne izgube in da ostane nepokrita.
 
O razpravi in sklepanju o (ne)razrešnici Upravi in NS pa ni ne duha ne sluha! Misterij tudi ostaja odgovor zakaj družba ni objavila pravočasno posredovanega nasprotnega predloga Društva MDS k 4. točki dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička in podelitev nerazrešnice upravi in nadzornemu svetu«, ki se glasi:
 
"4.1. Skupščina ugotovi, da znaša bilančna izguba družbe Center Naložbe d.d. za leto 2009 126.604.190 EUR, pri čemer ostane bilančna izguba nepokrita.
4.2. Skupščina ne podeli razrešnico upravi za delo v poslovnem letu 2009"
4.3. Skupščina ne podeli razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009".

 
Celotni nasprotni predlog si lahko ogledate tukaj.
 

Pivovarna Laško - Društvo MDS in Zavod MD obveščata javnost, da bo danes mag. Verbič ponovil scenarij iz Luke Koper

 
Današnja skupščina Pivovarne Laško, ki bo ob 13. uri v Laškem se bo začela s proceduralnimi zapleti, ki so bili že videni na lanski skupščini Luke Koper. Kljub večkratnim pozivom pooblaščencev tokratnega organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvedla Pivovarna Laško, da se še pred skupščino preveri veljavnost vseh pooblastil, tudi s strani predstavnika VZMD, mag. Kristjana Verbiča, le ta tega noče storiti, saj ponovno načrtuje 'medijski šov', ki ga je že izvedel na lanski skupščini Luke Koper, ko se je le ta pričela z dve in pol urno zamudo.
 
Ljubljana, 16. 7. 2010

 
V četrtek, 17. junija 2010 je na sedežu Skupine Pivovarne Laško v Laškem potekal sestanek o organiziranem zbiranju pooblastil za vse delničarje za tokratno skupščino. Pobudnik je bilo Društvo MDS, organizirano zbiranje pooblastil pa bo izvajala sama družba. Društvo MDS je zahtevalo, da so na pooblastilu vse organizacije malih delničarjev, tudi VZMD. In vendar se VZMD oziroma njegov predsednik, mag. Kristjan Verbič tega sestanka ni udeležil in kasneje sodelovanje pri organiziranem zbiranju tudi odklonil (!), pri tem pa izvedel lastno zbiranje pooblastil, pod pretvezo, da naj bi predstavniki Društva MDS in Zavoda MD bili podkupljeni, čeprav prav mag. Verbič vedno pozabi omeniti svoje posle z Boško Šrotom & 'Co.'.
 
Odziv na laži mag. Kristjana Verbiča, predsednika VZMD - Društvo MDS ni na plačilnem spisku Pivovarne Laško
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je od Skupine Pivovarne Laško v vsem času obstoja od aprila 2009 dalje prejelo le eno donacijo v višini 1.000 EUR (tisoč EUR).
 
Društvo MDS in ZIZMD zato ostro zavračata laži, ki jih lansira »plačanec Boška Šrota« mag. Kristjan Verbič (VZMD), ki je od INFOND HOLDINGA, d.d. v času njegove vladavine prejel kar 20.000,00 EUR za delo, ki je bilo vredno največ 7.000,00 EUR. Prav tako mag. Verbič ne želi omeniti svojega sodelovanja z nekdanjim vodstvom Istrabenza, ko naj bi se z Igorjem Bavčarjem in Janko Kosmino dogovarjal za mesto v Nadzornem svetu, ob tem pa je prejel tudi 'mastno' plačilo za organizirano zbiranje pooblastil.
 
Še več - za osebno nagrado je mag. Kristjan Verbič verjetno tudi na stroške Boška Šrota »letoval v Braziliji«, in to celo v istem hotelu, o čemer se je sam pohvalil novinarki časnika Finance in so o tem poročali tudi drugi številni mediji (Dnevnik, Večerov 7D, Finance, Žurnal24). Istočasno pa smo v medijih priča tudi osebnemu okoriščanju mag. Kristjana Verbiča v primeru Velane, o katerem pa je  tudi že veliko napisanega. 
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.