ETI Izlake

ETI, d.d. - kontaktni podatki

ETI Elektroelement, d.d. (oznaka delnice: ETIG)
Obrezija 5
1411 Izlake
Telefon: +386 (3) 565 75 70
Faks: +386 (3) 567 40 77
Email: eti@eti.si
Spletna stran: www.eti.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

ETI Elektroelement

Oznaka delnice:

ETIG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031107830

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

8.315.792,50€

31.12.2014

Število vseh delnic:

498.250

31.12.2014

Lastne delnice:

39.089

31.12.2014

Število delničarjev:

1.719

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  61,91€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

    

 

Tržna kapitalizacija

30.846.657,50€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

Sabina Pešec

Telefon:

03 56 57 570

Email:

eti@eti.si

 

 

Vir podatkov:

Potrjeni podatki s strani družbe

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Skupščina ETI Elektroelement izglasovala 1 EUR dividende

Na 20. skupščine delničarjev družbe Eti Elektroelemnt, ki je potekala 17.7.2014 so bili izglasovani vsi predlagani sklepi. Napovedana je bila izpodbojna tožba zaradi sklepa o lastnih delnicah. V okviru organiziranega zbiranja pooblastil so pooblaščenci Društva MDS zastopali nekaj več kot 35 % prisotnega kapitala.

                                                                                                                             Izlake, 17.07.2014

Delničarjem 1 EUR dividende, Uprava in NS prejela razrešnico

 

Skupščina se je seznila z letnim poročilom in z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in sprejela odločitev o delitvi 1 EUR dividende iz bilančnega dobička 2013, ki bo izplačana najkasneje do 30.09.2014. Skupščina je tudi podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2013

Delničarjem ETI Elektroelement 1 evro bruto dividende na delnico

Delničarji družbe ETI Elektroelement, d.d., so na današnji skupščini podprli sklep uprave in nadzornega sveta (NS) glede uporabe lanskega bilančnega dobička, ki je znašal 1,00 EUR bruto na delnico. Uprava in NS sta dobila razrešnico, za revizorja pa je bil izbrana družba Deloitte revizija iz Ljubljane. Rajko Stanković je bil eden od 4 pooblaščencev malih delničarjev na organiziranem zbiranju pooblastil, ki ga izvaja družba sama. Na skupščini je bilo prisotno oz. zastopano 293.528 delnic oz. 58,91 % osnovnega kapitala.

 

Izlake, 11. julij 2013


 

Zaplet z glasovalnimi pravicami BPH d.o.o. in napovedi izpodbojnih tožb

Kljub razveljavitvi pravnomočnega sklepa sodišča in teku sodnega spora predsedujoči ni želel podeliti glasovalnih pravic predstavniku BPH d.o.o., ki je zato najavil izpodbijanje prav vseh sklepov skupščine.

 

Uprava in NS dobila razrešnico

Skupščina je upravi in NS Etija podelila razrešnice za lansko poslovno leto, se pa je malce zapletalo pri sklepu o dividendi, saj predlog Uprave in NS ni v predlogu posebej odštel 38.089 lastnih delnic ETIG in vtis je bil, da so le-te upravičene do dividende, a so to z jasnim pojasnilom predstavniki družbe zavrnili in povedali, da gre ta denar v nerazporejeni dobiček o katerem se bo odločalo v prihodnjih letih.

 

Poslovanje ETI-ja v letu 2012

Skupščina ETI Elektroelement, d.d. – Val izpodbojnih tožb; delničarji brez možnosti prostega razpolaganja s premoženjem, posebna revizija brez podpore, dividenda 1,55 EUR

Na današnji skupščini družbe ETI, Elektroelement, d.d., Izlake so delničarji družbe večinsko potrdili in odobrili delo Uprave in NS, ki je v preteklem letu beležila najboljše rezultate doslej. Na skupščini se je izvolil tudi nov NS, ki pa žal ni upošteval želja malih in manjšinskih delničarjev, zato je prejel tudi samo 62 % podporo. V novi NS so tako bili izvoljeni Marjan Kramar, Radovan Bolko in Bernhard Josef Müller. Njihov štiriletni mandat bo začel teči novembra letos.

Izlake, 30. avgust 2011


Usklajeno delovanje in kršitev Zakona o prevzemih

Skupščina je bila že na začetku prekinjena, zaradi zahteve pooblaščenca delničarjev, Rajka Stankovića, ki je zaradi kršitve 63. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) zahteval, da na današnji skupščini zamrznejo glasovalne pravice delničarjem Gorenje, d.d., Finema, d.o.o. in Jean Müller GMBH, ki imajo skupaj v lasti nekaj več kot 27 % družbe in delujejo usklajeno, vendar za to niso objavili prevzemne ponudbe.

Spomnimo, lani je namesto propadlega Merkurja, s konverzijo terjatev v višini 57 EUR na posamezno delnico, v lastništvo družbe vstopil Gorenje.

Skupščina se je nadaljevala, ko so vsi predstavniki, tako Uprave kot navedenih delničarjev, za zapisnik povedali, da ne delujejo usklajeno, zato je Rajko Stanković že v uvodu najavil izpodbojne tožbe na vse sklepe skupščine.

 

Predsednik Uprave zahtevo označil za neumnost, zato bo "to neumnost" Društvo MDS poslala v preveritev še ATVP 

Izjava predsednika Uprave mag. Tomaža Berginca za Dnevnik, ki je usklajeno delovanje označil kot neumnost malih delničrjev se bo kmalu izkazala kot resnica, saj bo najverjetneje ATVP proučil delovanje teh delničarjev, ki so tudi na današnji skupščini bili soglasni in enotni "zgolj naključno ali po neumnosti?"

 

Delničarjem ETI-ja 1,55 EUR dividende, KPMG redni revizor

Delničarji družbe Eti Elektroelement iz Izlak so na današnji skupščini sklenili, da se od lanskega bilančnega dobička, ki je znašal dober milijon evrov, za izplačilo dividend v višini 1,55 evra bruto na delnico nameni 772.287 evrov. Preostali dobiček pa je razporejen v druge rezerve iz dobička, za letošnjega revizorja pa so imenovali ljubljansko revizijsko družbo KPMG Slovenija.

 

Vinkulacija delnic – delničarji brez soglasja NS ne morejo do svojega lastnega premoženja?!

Komentar Društva MDS na izjave Franca Bobinca in Tomaža Berginca glede 'prijateljskega' vstopa Gorenja v lastništvo ETI Elektroelement, d.d.

GORENJE namesto MERKURJA v lastništvu ETI Elektroelement, d.d., Izlake

Društvo MDS resno dvomi v iskrenost izjave predsednika Gorenja, d.d., in člana nadzornega sveta ETI Elektroelement Franca Bobinca o sklenjeni kompenzaciji z Merkurjem. Zato se upravičeno sprašujemo zakaj Gorenje v obvestilu na SEONET-u štev: INI-1099/10 z dne 13.09.2010 ni kompenzacije omenilo niti z besedico!? Še bolj nenavadno pa je, da je  kompenzacijska cena, ki je skoraj enaka knjigovodski (kar kot zastopniki delničarjev ETI Izlake pozdravljamo, smo pa kot delničarji Gorenja zaskrbljeni), saj v poslovnem svetu velja nepisano pravilo, da je kompenzacijska cena vedno bistveno nižja od tržne cene, saj ceno narekuje upnik in ne dolžnik. Tudi  komentar mag. Tomaža Berginca, predsednika Uprave ETI, da ga veseli, da je Gorenje kupilo te delnice in hkrati pove, da so le te vinkulirane, kaže, da je z nakupom bil v naprej seznanjen in vstopu »prijateljskega« Gorenja ni nasprotoval, saj sta s tem Uprava in NS obdržala glasovalni ustroj za prihodnje skupščine. Hkrati naj spomnimo, da je z drugimi besedami povedal, da v ETI-jevo lastništvo ne spustijo nikogar (VINKULACIJA), ki ne bo naklonjen trenutni Upravi in NS.

Velenje, Izlake, 14. september 2010


Na zadnji skupščini za prevlado odločilen prav Merkurjev paket
                                                                             
Naj spomnimo, da so prav te delnice na zadnji skupščini ETI-ja (oznaka delnice: EITG) dne 7. julija 2010 je 22.627 delnic ETIG, ki jih je v posesti imel Merkur, zastopal kar vodja pravne službe ETI-ja, kar je na skupščini pomenilo pomembnih 5,76 % glasovalnih pravic. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je že takrat razpolagal z informacijo, da je nakup teh delnic bil že izveden s terminsko pogodbo. To pomeni, da je Merkur že prodal svoje delnice ETI-ja, (takrat smo le ugibali, da je to bil nakup ETI-ja v sklad lastnih delnic), vendar je njihov prepis zadržal do izteka skupščine. Društvo MDS je tedaj zahtevalo, da se jim odvzamejo glasovalne pravice, a predsedujoči skupščine temu predlogu ni ugodil.

 

Ali so malim delničarjem na zadnji skupščini »s prevaro« onemogočili sprejemanje pomembnih odločitev?

Na žalost se v Društvu MDS ne moremo znebiti občutka, da so male delničarje na zadnji skupščini želeli peljati »žejne čez vodo«. V kolikor teh glasovalnih pravic ne bi obvladovali »poslušni« pooblaščenci, ki so brezpogojno naklonjeni Nadzornemu svetu in Upravi, bi predstavniki Društva MDS, ob podpori ostalih pooblaščencev delničarjev, imeli pri treh pomembnejših sklepih kar 51,58 % do 53,67 % večino. S takšno večino bi bili izglasovani sklepi o odpoklicu treh članov NS iz vrst kapitala (Kramarja, Bobinca in Lenassija), o odpravi vinkulacije in pripravi vseh dejanj za uvrstitev delnice na borzo (druga dva sklepa (vinkulacija in borza), bi v tem primeru imela zadostno podporo, le predčasni odpoklic ne bi uspel, saj je potrebna kvalificirana kar 75 % večina vseh navzočih). 

Ali se v Eti Izlake ponavlja zgodba INGOR-ja? GORENJE gre v 25 mio EUR vredno dokapitalizacijo, a je že zapravilo 1,3 mio EUR za nakup 4,53 % deleža v ETI IZLAKE

V četrtek, 9.9.2010 je Gorenje objavilo pričetek 25 mio EUR vredne dokapitalizacije, ki je uradno pričela teči danes, ko nas je obvestilo o opravljenem nakupu paketa delnit ETI Izlake v višini 1,3 mio EUR.

Ko je Društvo MDS v imenu dveh pooblastiteljev (sedaj le enega, saj so drugega uspeli »začasno« prepričati, da mu bodo v kratkem »uredili odkup po njegovih željah glede cene«), vložilo izpodbojno tožbo na ničnost sklepa o odkupu v sklad lastnih delnic, je v »igro« vstopilo Gorenje Franca Bobinca, člana NS Eti-ja, ki je za eno delnico odštelo kar 57,07 EUR. To le dokazuje vse navedbe Društva MDS o podcenjenosti nakupa v sklad lastnih delnic.


VINKULACIJA VELJA SAMO ZA DELNIČARJE, KI NISO V »STRATEŠKEM INTERESU« NS IN UPRAVE

ETI IZLAKE - Društvo MDS vložilo izpodbojno tožbo, v prihodnjih dneh morda še prijava »suma sklenitve terminske ali repo pogodbe« odgovorni instituciji

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, (v nadaljevanju Društvo MDS), ki ga zastopa predsednik Rajko Stanković, je po pooblastilu delničarjev, katerih skupni delež dosega 5,24 % osnovnega kapitala družbe ETI Elektroelement, d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake (oznaka delnice: ELTG), pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložilo izpodbojno tožbo zoper gospodarsko družbo ETI Elektroelement, d.d.. S tožbo izpodbija sklep skupščine, sprejet na skupščini dne 7. julija 2010, pod četrto (4.) točko dnevnega reda skupščine »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic
 
Ljubljana, 14. 8. 2010
 
Sprejeti sklep namreč omogoča Upravi odkup v sklad lastnih delnic po najnižji ceni 25 EUR (kar je le 40 % knjigovodske cene oz. 68 % prodajne cene ob obveznem vstopu ob zaposlitvi v delniško strukturo), ter ne sme presegati 60 EUR. Pooblastilo je bilo dano do zapolnitve 10 % osnovnega kapitala in za 36 mesecev. Temu sklepu je na skupščini nasprotovalo nekaj manj kot 38 % delničarjev. 

 
Tožniki od sodišča pričakujejo, da razveljavi ta skupščinski sklep in Upravi naloži, da v roku 2 mesecev po pravnomočnosti sodbe sklice novo skupščino, na kateri bi odločali o novem sklepu. Novi sklep bi se od sedaj izpodbijanega razlikoval v 3 segmentih:
 
-         najnižja cena za odkup v sklad lastnih delnic ne sme biti nižja kot 42 EUR, najvišja pa ne več kot 60 EUR (knjigovodska vrednost na dan 31.12.2009),
-         pooblastilo se podeli samo za 12 mesecev (namesto sedanjih 36 mesecev),
-         odtujitev se lahko zgodi le na osnovi javnega zbiranja ponudb, pri čemer najmanjša odkupna cena ne sme biti nižja kot 60 EUR oz. nižja od zadnje revidirane knjigovodske cene, če je le-ta višja kot 60 EUR.
 
Razlog za vložitev tožbe je prenizko določena minimalna cena (25 EUR) odkupa v sklad lastnih delnic, ki Upravi omogoča odkupovanje delnic v sklad lastnih delnic po ceni, ki je bistveno nižja od poštene vrednosti delnice. Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da je zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice znašala 60 evrov za delnico.
 
Uprava družbe bi tako prepoceni odkupila lastne delnice od dosedanjih imetnikov, ki so predvsem predstavniki zaposlenih ali nekdanjih zaposlenih, ki imajo 48 % lastništva v delniški družbi ETI Elektroelement. Te delnice so pridobili po sistemu notranjega odkupa delnic v obdobju privatizacije te gospodarske družbe.
 
Pri tem ne smemo pozabiti, da so vsi novo zaposleni še v letošnjem letu morali ob zaposlitvi kupiti najmanj 36 lotov delnic izdajatelja ETI Elektroelement d.d., po ceni 40,50 evrov za delnico. Cena delnice je bila določena na osnovi vsakokrat veljavne ponudbe ETI d.d., oziroma sklepa, izdanega na ravni Uprave.  
  
Tovrstna obveza zaposlenih po odkupu paketa delnic pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, naložena s strani toženca ETI d.d., ni opredeljena in določena niti v veljavnem statutu toženca. Zaradi navedenih dejstev menimo, da je sprejeti sklep za pridobivanje lastnih delnic nezakonit v delu, ki določa najvišjo in najnižjo odkupno vrednost delnice. Odkupna cena v višini 25 evrov za delnico  neizpodbitno kaže na podcenjenost in razvrednotenje premoženja zaposlenih ali nekdanjih zaposlenih. Hkrati predstavlja tudi financiranje družbe s strani večjega števila vseh zaposlenih, ki se jim mesečno odteguje obrok za plačilo kupnine.
 
V PRIHODNJIH DNEH VERJETNO SLEDI TUDI PRIJAVA »TERMINSKE POGODBE« USTREZNIM ORGANOM
 
Društvo MDS še vedno raziskuje skrivnostno pooblastilo družbe MERKUR, d.d., katero je bilo odločilno pri določenih sklepih skupščine (približno 6 % glasovalnih pravic). Omenjena družba je s posebnim pooblastilom za glasovanje po svoji vesti, pooblastila g. Janija Brauneta - direktorja področja za kadrovske, pravne in splošne zadeve ETI Izlake, d.d., za zastopanje na skupščini in ne enega izmed kar 13 pooblaščencev na skupščini (10 s strani družbe ETI in 3 s strani Društva MDS). Zaradi dikcije pooblastila, ki ni opredelilo glasovanja, v naprej obstaja utemeljen sum, da v tem primeru gre za terminsko ali pa celo repo pogodbo med MERKURJEM in ETI, d.d. (morda je ETI, d.d. te delnice celo »zaplenil« zaradi neplačil s strani Merkurja, katerih preknjižba pa ni bila izvedena, saj bi tako izgubile glasovalne pravice (lastne delnice)). Čeprav smo zahtevali odvzem glasovalnih pravic, predsedujoči le tega ni odobril.
 
NADZORNI SVET  ETI Elektroelement, d.d., brez predstavnikov malih delničarjev kljub 48 % lastništvu, za njegov predčasni odpoklic glasovalo kar 49 % delničarjev
 
Na zadnji skupščini je bil sklep o odpoklicu nadzornikov - predstavnikov kapitala, zaradi njihove prezasedenosti z drugimi funkcijami in seveda zaradi izgube v višini 1,7 mio EUR, ki so ga predlagali mali delničarji, podprt kar z 49 % večino. Vendar to ni zadostovalo, da bi odpoklicali Marjana Kramarja (bivšega predsednika NLB, d.d.), Franca Bobinca (predsednika Uprave Gorenja, d.d.) in Matjaža Lenassija (lastnika in predsednika Uprave Apline, d.d.). Očitno užaljeni predsednik NS Marjan Kramar, katerega žena Eleonora Kramar je ena izmed izvršnih direktoric v ETI Izlake (o nepotizmu posebne vrste ne bi izgubljali besed) je delničarje obvestil, da tudi v primeru, če bi bil sprejet sklep o višji odkupni ceni, takšnega sklepa ne bi spoštoval. Zdi se, kot da zanj očitno ne velja ZGD-1C, ampak samo njemu znani »Kramarjev zakon«! Prav tako ne bi podal ustreznega soglasja za prenos delnic, saj so le-te vinkulirane. S to izjavo je povzročil revolt med delničarji, ki so nato tudi sklep o odpravi vinkulacije in uvrstitvi delnice na borzo podprli kar z 49 % glasov.
 
LASTNIŠKA STRUKTURA ETI ELEKTROELEMENT, d.d. na dan 30.06.2010
 
Notranji lastniki ETI-ja mali delničarji imajo 48% lastniški delež, druge fizične in prave osebe imajo 14,2%, po 12 % pa pripada Finemi (v last menagerjev ETI Izlake) in Maksima Holdingu ter 10,01 % družbi Jean Muller, ob 3 % lastnih delnic.(vir: ETI, d.d, in KDD d.d.)
 

BESEDILO SPREJETEGA SKLEPA POD TOČKO 4. NA SKUPŠČINI 07. julija 2010
 
»Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD- 1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem, da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati 60 (šestdeset) evrov, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 25 (petindvajset) evrov za delnico. Skupni delež pridobljenih delnic, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 (deset)% osnovnega kapitala družbe.
 
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.«
 

BESEDILO NOVO PREDLAGANEGA SKLEPA POD TOČKO 4. NA MOREBITNI NOVI SKUPŠČINI
 
»Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice, s tem, da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati 60 (šestdeset) evrov, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 42 (dvainštirideset) evrov za delnico. Skupni delež pridobljenih delnic, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe.
 
Delnice lahko odproda le na osnovi javnega zbiranja ponudb, pri čemer najmanjša odkupna cena ne sme biti manjša od 60 (šestdeset) evrov oz. ne sme biti manjša od zadnje revidirane knjigovodske cene delnice, v kolikor je ta višja kot 60 (šestdeset) evrov.
 
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 12 (dvanajst) mesecev od dneva sprejetja sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice."

 

Skupščina ETI Izlake - Merkur parkirišče za vodstvo družbe?, Kramar nad ZGD, za odpoklic NS 49 % podpora, mali delničarji pod okriljem Društva MDS z 29,50 % glasovalnih pravic

Pred pričetkom skupščine je predsednik Društva MDS Rajko Stanković  zahteval, da se odvzamejo glasovalne pravice Janiju Braunetu, vodji pravne službe ETI-ja, ki ima pooblastilo za zastopanje delničarja Merkur, d.d. (ki ima 22.627 delnic, danes je to pomenilo pomembnih 5,76 % glasovalnih pravic). Društvo MDS namreč razpolaga z informacijo, da naj bi nakup delnic bil s terminsko pogodbo že izveden, kar bi pomenilo, da je Merkur že prodal svoje delnice ETI-ju, (morda celo Finemi - družbi v lasti vodilnih), vendar njihov prepis zadržal do izteka skupščine. Društvo MDS zato upravičeno sumi, da gre za lastne delnice ETI-ja, ki po zakonu nimajo glasovalne pravice. Predsedujoči skupščine odvetnik Marjan Feguš temu predlogu ni ugodil, zato je Rajko Stanković kot pooblaščenec delničarjev najavil izpodbijanje vseh sklepov skupščine. 
Izlake, 7. julij 2010

PREDSEDUJOČI MARJAN FEGUŠ ŽELEL PREPREČITI RAZPRAVO O DELU UPRAVE IN NS
 
Že pri 2. točki dnevnega reda je »avtoritativni« predsedujoči odvetnik Marjan Feguš (na sliki desno, sicer tudi predsednik NS Kovintrade) poskušal poskrbeti za svojevrsten precedens. Ni želel dovoliti zastavljanja vprašanj o delu Uprave in NS z utemeljitvijo, da »skupščina ni debatni krožek oz. klub«. Zato je želel takoj pričeti z glasovanjem. Šele po glasnem protestu Rajka Stankovića in nekdanjega, sedaj že upokojenega direktorja ETI Jožefa Smrkolja, je na prošnjo predsednika Uprave, mag. Tomaža Berginca (na sliki desno) dovolil predstavitev poslovanja in še vprašanja. Poročilo je podal tudi predsednik NS Marjan Kramar, ki je na vprašanje glede zadržanosti posameznih članov obljubil odgovor v pisni obliki (neuradno se eden izmed članov zaradi prezasedenosti lani ni udeležil kar 6 sej od 8). Razrešnico so prejeli vsi člani Uprave in NS. Proti podelitvi razrešnice Upravi je glasovalo 10 %, proti podelitvi razrešnice NS Kramarju, Lenassiju in Bobincu pa kar 20 %. Proti podelitvi razrešnice predstavnikom delavcev v NS je bilo 13 %.
 
ZAPLET PRI GLASOVANJU O POOBLASTILU ZA NAKUP SKLADA LASTNIH DELNIC
 
Uvodoma je Jožef Smrkolj (na sliki levo) povedal, da so v preteklosti sprejeli dinamično metodo za določitev odkupa delnic v sklad lastnih delnic in je bila njihova vrednost 35 EUR (nekdanjih 70 DEM). Zato se mu zdi odločitev, da se delnice odkupuje po ceni 25 EUR, naravnost ponižujoča. Rajko Stanković je opozoril, da so delavci do pred kratkim kupovali delnice po 40 EUR, pa še to so jim to trgali od plače kar 36 mesecev! Pri tem je še izpostavil, da so vodilni delavci, združeni v podjetju Finema, od KAD-a in SOD-a odkupili delnice po 53 EUR, sedaj pa želijo vrednost delnic delavcev, ki že sedaj delajo za nizke plače, posledično pa tudi upokojencev z nizkimi pokojninami, razvrednotiti in kovati dobiček na njihov račun. Kljub proceduralni zahtevi, da se glasuje o nasprotnem predlogu, se je najprej glasovalo o osnovnem predlogu, ki je prejel 62 % podporo.
 
Predlagatelji nasprotnega sklepa niso uspeli s predlogom, da je minimalna odkupna cena 42 evrov za delnico, kot cena za sklad lastnih delnic. So pa vseeno izrazili zadovoljstvo ob kar 38 % podpori na skupščini.
 
POZIV DELNIČARJEM ETI: NE PRODAJTE DELNIC !

Pismo delničarkam in delničarjem ETI Izlake in odgovor na zavajujoče informacije Uprave družbe


ODGOVOR NA ZAVAJUJOČE PISMO UPRAVE DRUŽBE ETI: V Društvu MDS smo danes, 11. junija, prejeli informacijo, da je Uprava družbe delničarkam in delničarjem odposlala pismo, v katerem navaja, da bi cena 42 € za posamezno delnico bila škodljiva za male delničarje.

Navedbe predsednika Uprave, mag. Tomaža Berginca so popolnoma neresnične in zavajujoče, zato smo v Društvu MDS ogornčeni nad ravnanjem Uprave, ki na stroške družbe (torej posredno tudi na račun samih lastnikov oziroma delničarjev) delničarjem pošilja lažne informacije.

Zaradi tega pozivamo vse delničarje, da nam posredujejo pooblastilo za zastopanje na skupščini ali pa na pooblastilu od Uprave družbe obkrožijo pooblaščenki pod zaporedno številko 3 in 5.


Pred nami je pomembna skupščina, ki je sklicana za SREDO, 7. julija 2010, na kateri bomo mali delničarji sprejemali pomembne odločitve. V priprave nanjo se je vključilo tudi Društvo MDS, ki je skupaj z vašimi predstavniki pripravilo nasprotne predloge in predlagalo nove sklepe. V okviru teh dejavnosti se zavzemamo za sledeče odločitve:

  1. Da se odkup delnic od delničarjev v Sklad lastnih delnic opravi najmanj po ceni 42,00 EUR na delnico in največ po ceni 60,00 EUR, (NS in Uprava so predlagali 25,00 do 60,00). Menimo, da minimalna cena 42,00 EUR ni pretirana, saj to pomeni 2/3 knjigovodske cene delnice.
  2. Predlagamo, da se zaradi prevelike obremenjenosti z drugimi zadevami in posledično manj aktivnosti, usmerjenih v izvajanje nadzorstvene funkcije pri poslovanju družbe, razreši naslednje člane NS Eti: Franca Bobinca (predsednik Uprave Gorenja), Matjaža Lenassija (predsednik Uprave Alpine) in Marjana Kramarja (bivšega predsednika Uprave NLB).

Namesto njih predlagamo, da se imenujejo novi kompetentni predstavniki:

  • mag. Karol Peter Peršolja, rojen 04.02.1963, po izobrazbi mag. znanosti, strokovnjak ekonomske stroke in dolgoletni komercialni direktor Elektro Primorske, trenutno zaposlen kot direktor podjetja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. (prilagamo življenjepis);
  • mag. Edvin Makuc, rojen 09.11.1958, po izobrazbi magister poslovodenja in organiziranja MBA, po poklicu pa univerzitetni inženir strojništva, sedaj zaposlen kot direktor v lastnem podjetju, ki uspešno vodi reorganizacije, sanacije in finančno prestrukturiranje podjetij v težavah (prilagamo življenjepis);
  • Nataša Lipovšek, rojena 07.01.1964, po izobrazbi univ. dipl. ekonomist, trenutno je zaposlena kot direktorica sektorja ekonomike v TET Trbovlje, pred leti je opravljala funkcijo direktorice računovodske službe v ETI  IZLAKE, d.d.
  1. UKINE SE VINKULACIJA DELNIC, ki bistveno posega v ustavno pravico do prostega razpolaganja s premoženjskimi pravicami posameznika, saj ni nevarnosti obstoja sovražnih prevzemov, tako kot je bilo to ob uvedbi tega instituta, posledično pa bi to pomenilo povišanje odkupne cene delnic, saj se bo pojavilo več potencialnih kupcev.
  2. Razmisli naj se tudi o uvrstitvi delnic na organizirani trg vrednostnih papirjev (na Ljubljansko borzo), kar bi imelo pozitivne učinke tako na likvidnost delnice, kot tudi večjo transparentnost in javnost delovanja družbe same.

Čeprav smo še pravočasno prosili odgovorne v družbi, da na pooblastilo, ki ste ga prejeli pred nekaj dnevi s strani družbe uvrstijo še dva dodatna predstavnika in sicer upokojenega dolgoletnega direktorja Jožeta Smrkolja in Rajka Stankovića - predsednika Društva MDS, žal nismo bili uslišani.
 

Sta pa na tem pooblastilu Uprave dve pooblaščenki, ki sta tudi na tem pooblastilu in sta na zaporednem mestu:
                         3. Helena Feštanj - zaposlena v ETI Izlake,
                         5. Mateja Gerečnik - sindikalna zaupnica v ETI Izlake.

Ker menimo, da gre za pomembne odločitve, katerim vodstvo žal ni povsem naklonjeno, smo se odločili, da pripravimo lastno pooblastilo. Tudi, če ste morebiti že izpolnili pooblastilo, ki ste ga prejeli od Uprave izpolnite tudi to, ki ste ga prejeli od Društva MDS in ga vrnite v priloženi predplačani kuverti na naslov: Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Eti ima novega lastnika

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 18. okt.. 2016 Stran: 6

Pri prodaji večinskega lastniškega deleža družbe Eti seje v konzorcij združilo okoli 950 delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 76 odstotkov vseh delnic z glasovalno pravico

Konzorcij lastnikov družbe Eti Elektroelement je včeraj s predstavniki mednarodne skupine Andlinger & Company podpisal pogodbo za prodajo 76-odstotnega lastniškega deleža. Andlinger & Company bo za delnico Etija plačal 55 evrov, vrednost celotnega posla pa je skoraj 27,5 milijona evrov. Zaključek transakcije je predviden do konca leta.

Pri prodaji večinskega lastniškega deleža Etija se je v konzorcij združilo okoli 950 delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 76 odstotkov vseh delnic z glasovalno pravico. To je največji konzorcij, ki je bil doslej oblikovan v Sloveniji, odločitev o prodaji pa so sprejeli predstavniki malih delničarjev, vodstva, strateški partner in večji finančni vlagatelj, so sporočili iz Alte, ki je vodila prodajo Etija.

Vroče v Mlinotestu

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 02. sep.. 2016 Stran: 6

Predsednik VZMD Kristjan Verbič trdi, da bodo v prevzemnem postopku oškodovani mali delničarji, novi večinski lastniki Mlinotesta to zanikajo in Verbiča obtožujejo finančnega izsiljevanja

Včeraj je potekla prevzemna ponudba za ajdovski Mlinotest in njegovih 627 delničarjev. Družbe Mlino, Vipa Holding v likvidaciji (ta je v 79,51-odstotni lasti družbe Mlino) in občina Ajdovščina so v začetku avgusta podale prevzemno ponudbo za preostalih 22,53 odstotka delnic Mlinotesta, ki jih še niso posedovale. Ker niso imele želje po povečanju lastništva, so prevzemnice ponudile vsega 1,1 evra na posamezno delnico - na Ljubljanski borzi je delnica vredna 3,8 evra. Kljub temu pri tem niso kršile prevzemne zakonodaje, saj je ajdovska občina delnice Mlinotesta po 4,36 evra kupila marca lani, usklajeno pa so z družbo Mlino pričeli delovati 30. junija letos in je vmes minilo več kot zahtevanih leto dni.

ATVP preverja očitke obeh strani

Največji lastnik Mlina, ki bo tudi plačal vse v prevzemu pridobljene delnice, je tričlanska uprava Mlinotesta (David Nabergoj, Danilo Kobal, Matic Majcenovič, slednji s podjetjem Evklid skupaj s partnerico Karmen Dietner, sicer predsednico uprave pokojninske družbe A), ki ima v lasti 53,69 odstotka Mlina, ta pa tudi prek Vipa Holdinga v likvidaciji večino lastništva v Mlinotestu. Vrednost ponujene cene v prevzemu je bistveno nižja od knjigovodske vrednosti delnice dobrih 10 evrov, poleg tega je bila letos izplačana dividenda 0,43 evra bruto na delnico. Samo letos so v Mlinotestu dosegli okrog pol evra čistega dobička na delnico, kar pomeni, da bi bila bolj realna prevzemna cena med 5 in 10 evri za posamezno delnico. Iz krogov blizu vodstva Mlinotesta smo izvedeli, da je bil v prevzemu ponujen tako nizek znesek, ker želijo odkupiti čim manj delnic, saj že imajo statutarno 75-odstotno lastništvo, za odkup preostalih delnic pa prevzemniki niti naj ne bi imeli denarja. Ob tem se postavlja vprašanje, kako bodo lahko omogočili razvoj Mlinotesta, ki je po prodaji Žita hrvaški Podravki največje mlevsko in pekovsko podjetje v slovenski lasti.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.