Sava Re

Sava Re, d.d. - Kontaktni podatki

Pozavarovalnica Sava, d.d. (oznaka delnice: POSR)
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 475 02 00
Faks: +386 (1) 475 02 64
Spletna stran: www.sava-re.si
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Pozavarovalnica Sava

Oznaka delnice:

POSR

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021110513

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   71.856.376,23€

31.12.2022

Število vseh delnic:

   17.219.662

31.12.2022

Lastne delnice:

   1.721.966

31.12.2022

Število delničarjev:

   4.316

31.12.2022

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   26,58€

31.12.2022

Bilačni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   41.790.617,92€

31.12.2022

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   22,40€

31.12.2022

Tržna kapitalizacija

   347.148.390,00€

31.12.2022

     

Kontakt za vlagatelje:

Jana Mandelc

Telefon:

01 475 02 13

Email:

jana.mandelc@sava-re.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

S polnilni žepi terjajo nove dajatve

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič  Teme:  razlaščeni delničarji in Obvezničarji, mali delničarji Datum: Sobota , 30. september 2023 Stran: 4

Prizadeti v avgustovskih katastrofalnih poplavah te dni že prejemajo prve pomoči. Ocena, ali je ta dovolj velika in dovolj hitra, je verjetno zelo odvisna od tega, na kateri strani si - med tistimi, ki pomoč potrebujejo, ali med tistimi, ki jo delijo. A vladi pri iskanju rešitev za sanacijo posledic poletnih ujm gotovo ni mogoče očitati prepočasnosti, prej obratno. V vnemi po hitri sanaciji je škodo po poplavah ocenila na skoraj sedem milijard evrov, še preden je bil popis škode sploh končan. Ne le to, za sanacijo na podlagi te vedeževalske ocene je že začela zagotavljati finančne vire.

 

Poleg milijard iz evropskih skladov računa še na prihranke pri zategovanju pasu ministrstev, uzakonila pa je tudi dodatno tako imenovano začasno solidarnostno dajatev zaposlenih in podjetij, s katero namerava skupaj z donacijami napolniti solidarnostni sklad. Napovedala je celo dodatno obdavčitev nekaterih sektorjev, konkretno bilančne vsote bank.

 

Gotovo je prav, da se po takšni katastrofi zagotovijo zadostna sredstva za ureditev vodotokov, zagotovitev varnih domov, cest in vsega drugega, kar bo preprečilo ponovitev avgustovskega poplavnega scenarija. Prav tako je prav, da k temu prispeva celotna družba.

 

Ocena škode pred popisom

 

A gospodarstvo glede novih prispevkov pričakovano dviguje obrvi. Ne le, da so bile rešitve sprejete v taki naglici, da niti na pristojnem ministrstvu podjetjem več tednov niso znali pojasniti, kako naj bi podjetja izvedla predvideno delovno solidarnostno soboto, ampak to predstavlja tudi dodatne obremenitve za gospodarstvo. To zato meni, da bi se morali k uvajanju obveznega prispevka zateči šele, če bo ta zares potreben, torej ko bo končan popis nastale škode in bo znana višina zbranih sredstev iz prostovoljnih donacij, evropske malhe in državnega proračuna.

 

Podobno opozarja fiskalni svet pod vodstvom Davorina Kračuna. »Ker postopek ocenjevanja dejanske škode še poteka in posledično ni mogoče z gotovostjo določiti potrebnih finančnih virov, ocenjujemo določene doslej sprejete ukrepe kot prenagljene,« meni. Pri tem opozarja na najeta posojila iz načrta za okrevanje in odpornost ter na »odločitev o uvedbi dodatnih, čeprav začasnih davčnih obremenitev prebivalstva in gospodarstva, tudi v luči ohlajanja gospodarske aktivnosti«.

 

Delničarjev Save Re 1,60 EUR dividende

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je na skupščini zastopal 1,60 % prisotnega kapitala oz. 197.190 delnic. Delničarji družbe Save Re, d.d. so se na skupščini seznanili s poslovanje skupine Sava Re v letu 2022, odločali o delitvi bilančnega dobička, podelili razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi družbe, ter se seznanili s politiko prejemkov članov vodenja in nadzora družbe, ki pa žal ni bila sprejeta.

 

Ljubljana, 05. junij 2023

 

Delničarjem 1,60 EUR dividende, upravi in nadzornemu svetu pa razrešnica

Skupščina je potrdila predlog Uprave in NS, da se Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 41.790.617,92 evra, se uporabi tako:

 

  • Del bilančnega dobička v višini 24.796.313,60 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,60 evra bruto na delnico in se 21. 06. 2023 izplača delničarjem, ki so na dan 20. 06. 2023 vpisani v delniško knjigo.
  • Preostali del bilančnega dobička v višini 16.994.304,32 evra se ne uporabi.

Skupščina je tudi podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

 

Poslovanje leta 2022 nad načrtovanim

V letu 2022 je skupina še naprej krepila poslovanje na tujih trgih, na katerih so bile dosežene visoke rasti premij in ustvarjenega dobička. Kombinirani količnik skupine se je zaradi popuščanja pandemije COVID 19 pričakovano povečal in je z 90,70 % celo mnogo boljši od načrtovanega.

 

Zavarovalna skupina Sava je v poslovnem letu 2022 kljub zaostrenim razmeram uresničila praktično vse cilje, ki si jih je zadala v svojem poslovnem načrtu. Ustvarila je za 68,2 milijona evrov dobička po obdavčitvi, s čimer je za 13,7 odstotka presegla načrtovanega. S tem je bila dosežena visoka 14,9-odstotna donosnost lastniškega kapitala. Obseg poslovanja, merjen s kosmato premijo, v višini 774,1 milijona evrov je skupina povečala za 6,1 odstotka, k čemur sta največ prispevala odseka premoženje in pozavarovanje. V letu 2022 je skupina še naprej krepila poslovanje na tujih trgih, na katerih so bile dosežene visoke rasti premij in ustvarjenega dobička.

 

Strategija 2022 - 2027

Z novo strategijo za obdobje 2023–2027, ki jo je skupina sprejela konec leta 2022, se nadaljuje uresničevanje  poslanstva in vizije - s predanostjo in nenehnim napredkom zagotavljati varnost in kakovost življenja.

 

Potrditev bonitetne ocene

Bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best sta Savi Re v 2022 ponovno podelili odlično bonitetno oceno »A«, tako pa potrdili njeno kapitalsko trdnost in solventnost.

Delničarjem Save Re 1,50 EUR dividende

Na današnji 38. skupščini so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se dobiček v višini 23.246.544,00 evra uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,50 evra bruto na delnico in bo 12. 7. 2022 izplačana delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7. 2022.

Ljubljana, 23.06.2022

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2021 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2021.

Skupščina je za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Skupščina je potrdila Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021, medtem ko posvetovalni sklep o odobritvi Politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., ni bil sprejet. Politika prejemkov Save Re je sicer skladna z zakonodajo in velja, vendar pa v nekaterih delih nekoliko odstopa od priporočil delničarja SDH, ki so bila objavljena 16. 3. 2022.

Družba bo odstopanja od priporočil SDH proučila in jih odpravila do naslednje redne skupščine delničarjev Save Re.

 

Nerevidirani rezultati poslovanja za leto 2021: Zavarovalna skupina Sava je končala izjemno leto, v katerem je ustvarila rekordnih 93,5 milijona evrov dobička pred davki oziroma 76,2 milijona evrov čistega dobička

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2021 ustvarila 732,7 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar predstavlja 7,6-odstotno rast. Čisti dobiček v višini 76,2 milijona evrov je za 35,1 odstotka višji od predhodnega leta in močno presega tudi načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 15,8 odstotka in kar za 3,8 odstotne točke presega ciljno donosnost iz strategije 2020–2022.

Ljubljana, 04.03.2022

K povečani dobičkonosnosti skupine prispevali vsi odseki poslovanja

Z dobičkom so poslovali vsi poslovni odseki skupine. Najbolj so k rasti dobička prispevali odseki premoženje zaradi razmeroma ugodnega škodnega dogajanja v Sloveniji, pozavarovanje zaradi boljših rezultatov tega segmenta ob nižjih škodah ter pokojninsko zavarovanje in upravljanje premoženja zaradi uspešne prodaje, pa tudi ugodnega gibanja finančnih trgov v letu 2021. Rast dobička je tudi posledica celoletne vključitve Vite, s čimer se je Zavarovalna skupina Sava utrdila kot druga največja ponudnica življenjskih zavarovanj na slovenskem trgu.

7,4-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v letu 2021 zbrala 729,9 milijona evrov kosmatih premij, kar je znatno 7,4-odstotno povečanje od predhodnega leta. Rast kosmatih premij izvira predvsem iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (40,0-odstotna rast) zaradi prevzema Vite v letu 2020, obseg zbrane premije pa je skupina povečala tudi s pozavarovanjem (5,0-odstotna rast) ter premoženjskimi in življenjskimi zavarovanji v tujini (4,9-odstotna in 2,8-odstotna rast). Skupina je za 5,1 odstotka povečala tudi kosmate premije, zbrane na slovenskem trgu, čeprav so se premije celotnega segmenta premoženje Slovenija zmanjšale zaradi opuščanja FOS-poslov.

Nadaljnja krepitev pokojninskega zavarovanja in upravljanja premoženja

V odseku pokojnine in upravljanje premoženja je skupina lani z aktivno prodajo in ugodnimi gibanji na finančnih trgih povečala vrednost sredstev varčevalnih skladov v upravljanju, in to za znatnih 24,2 odstotka, s čimer je presegla 1,5 milijarde evrov obsega teh sredstev. Posledično je na tak način pomembno okrepila poslovne prihodke tudi v tem odseku (29,0-odstotna rast) in s 5,6 milijona evrov skoraj potrojila njegov poslovni izid pred davki.

Ugoden škodni rezultat

Čisti odhodki za škode so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 4,2 odstotka. Odsek pozavarovanje je kljub velikim škodnim dogodkom dosegel nižji merodajni škodni količnik, saj so bili največji škodni dogodki leta 2021 takšne narave, da je nanje v veliki meri učinkovala pozavarovalna zaščita. V slovenskem premoženjskem odseku se je pri avtomobilskih zavarovanjih nadaljevalo ugodno škodno dogajanje. V tem odseku so bili čisti odhodki za škode nižji tudi zaradi opustitve FOS-poslov. Posledično se je močno izboljšal čisti merodajni škodni količnik skupine, ki za leto 2021 znaša 55,6 odstotka.

Dodatno izboljšana stroškovna učinkovitost

Zaradi rasti poslovnih prihodkov in optimizacije poslovanja se je čisti stroškovni količnik v letu 2021 znižal na 29,0 odstotka, kar je dodatno izboljšanje za 0,5 odstotne točke. K učinkovitejšemu poslovanju je največ prispeval odsek življenjskih zavarovanj v Sloveniji zaradi celoletne vključitve Vite.

V letu 2021 ponovno izplačana dividenda

Solventnost Save Re je kljub zaostrenim razmeram v prvem letu pandemije covida-19 ostala na visoki ravni, zato je družba lani kljub regulatornim omejitvam lahko dokazala svojo kapitalsko trdnost in svojim delničarjem ponovno izplačala dividende v skupni višini 13,2 milijona evrov oziroma 0,85 evra na delnico. Leto 2021 je bilo zelo pozitivno tudi za tržno vrednost delnice Sava Re, saj je ta narasla za 51 odstotkov in leto končala s ceno 27,90 evra. V vrednosti delnice so se tako izrazili odlično poslovanje skupine v preteklih letih in uspešno doseganje strateških ciljev.

1,8-odstotna donosnost naložbenega portfelja

Donosnost naložbenega portfelja v letu 2021 je v razmerah nizkih obrestnih mer znašala 1,8 odstotka, kar je za 0,2 odstotne točke več kot v predhodnem letu in 0,3 odstotne točke nad načrtovano. Portfelj, ki je v pomembni meri sestavljen iz državnih in poslovnih obveznic z visokimi bonitetnimi ocenami, uspešno kljubuje nihanjem na finančnih trgih. Ključni cilj naložbene politike skupine je namreč ohranjati nizko cenovno nihajnost in visoko varnost sredstev ter vzdrževati visoko likvidnost in razpršenost tveganj.

Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče

Poleg rekordnih finančnih rezultatov Zavarovalna skupina Sava zelo uspešno uresničuje svojo strategijo razvoja v sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino, usmerjeno k strankam. V dveh tretjinah strateškega obdobja je razvila večkanalno komunikacijo, nadgradila spletne in druge samooskrbne rešitve ter vpeljala elektronsko obveščanje strank, nadaljuje pa z razvijanjem in uvajanjem umetne inteligence v škodni proces in spletno prodajo. Velik poudarek skupina daje prilagojenosti storitev in uporabniški izkušnji ter krepitvi osebnega svetovanja in celotnega odnosa s stranko.

Pristop k svetovnim načelom trajnostnega poslovanja

Skupina je bila zelo aktivna tudi pri trajnostnem poslovanju. Omeniti gre predvsem sprejetje trajnostne naložbene politike ter podpis načel globalnega dogovora (United Nations Global Compact) in načel odgovornega vlaganja (United Nations Principles for Responsible Investment). Sredi leta so bila na spletnih straneh objavljena tudi razkritja glede vključevanja trajnostnega vidika v naložbene procese.

Potrjena bonitetna ocena »A«

Kapitalsko trdnost in solventnost skupine sta lani s ponovno odlično bonitetno oceno »A« potrdili tudi bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best. Obnovitev bonitetnih ocen potrjuje trdno kapitaliziranost in likvidnost, večletno uspešno poslovanje skupine in preudarno obvladovanje tveganj.

Dokumenta Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2021 in Predstavitev nerevidiranih rezultatov za leto 2021

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 4. marca 2022, in sicer za najmanj petletno obdobje.

 

Dividende letos večinoma višje, donosi pa manjši

Medij: Delo  Avtorji: Karel Lipnik  Teme: mali delničarji Datum: Sreda , 12. januar 2022 Stran: 9

Dividende letos večinoma višje, donosi pa manjši

Ljubljanska borza Večina borznih družb letos načrtuje boljše poslovanje kot lani, a višje so že tudi cene delnic Potem ko seje osrednji indeks Ljubljanske borze lani povzpel za skoraj 40 odstotkov, bo letošnje leto, kot kaže, bolj negotovo, čeprav optimizem tudi v Ljubljani močno prevladuje. Vrednosti delnic prve borzne kotacije so po vseh kazalcih višje, kot so bile v tem času lani, to pa tudi pomeni, da se bodo vlagatelji bolj odzivali na uspeh poslovanja. Še vedno pa jih bodo privlačili dividendni donosi.

 

Z jutrišnjo oceno poslovanja Luke Koper bodo dobili prvi vpogled v lansko poslovanje slovenskih borznih družb in s tem tudi v delitev dobička. Konec januarja bo prvo oceno lanskega poslovanja razkrila še Krka.

Borzne družbe bodo sicer predloge izplačil dividend začele razkrivati marca.

Petrol bo sklic skupščine predvidoma objavil sredi marca. Pomemben dejavnik, ki bi lahko vplival na letošnjo rast tečajev, so tudi še vedno nizke obrestne mere in strah varčevalcev pred ležarinami. Še posebej v drugi polovici lanskega leta so začeli opazno naraščati prilivi v vzajemne sklade, kar tudi kaže, da slovenski varčevalci postopno bolj aktivno iščejo tudi bolj tvegane naložbe. To pa seveda pomeni tudi nakupe delnic slovenskih družb.

 

Višja vrednotenja

Ljubljanska borza je bila v zadnjih letih za vlagatelje zanimiva predvsem zaradi dividendnih donosov, ob razmeroma nizkem vrednotenju cen delnic. A kot že omenjeno, so vrednotenja letos opazno višja, to pa povečuje tveganja, če se poslovni načrti družb ne uresničijo. Med osmimi družbami prve borzne kotacije le še delnice NLB in Telekoma Slovenije kotirajo nižje od njihove knjigovodske vrednosti. Pri tem je treba opozoriti, da delnice bank skoraj povsod v evrskem območju kotirajo pod knjigovodskimi vrednostnimi. Za delnice Krke je treba odšteti že več kot 2,7-kratnik njihove knjigovodske vrednosti. Še vedno pa so njihovi tečaji dokaj zmerni, če jih merimo glede na dobiček na delnico. Še najdražje v tej primerjavi so delnice Krke, Telekoma Slovenije in Luke Koper, za katere je treba odšteti okoli 11-kratnik dobička na delnico, ustvarjenega v preteklih štirih četrtletjih. Seveda vlagatelji naložbene odločitve sprejemajo glede na pričakovano, torej letošnje poslovanje.

 

Pregled pa pokaže, da z izjemo Cinkarne Celje - ta po nekaj izjemnih letih pričakuje nekoliko nižjo dobičkonosnost - vse preostale družbe načrtujejo vsaj takšen dobiček kot lani. Največjo, okoli 50-odstotno rast dobička načrtuje Petrol, ki je v preteklih dveh letih občutil vpliv epidemije. Dividendni donosi še vedno privlačni Ob zdajšnjih tečajih delnic lahko vlagatelji pričakujejo od 3,5- do skoraj osemodstotni dividendni donos. Družbe bodo sicer predlog za izplačilo dividend razkrile spomladi, naša napoved temelji na preteklih izplačilih dobička in začrtani dividendni politiki, pri čemer smo za osnovo vzeli oceno lanskega poslovanja. Finančne družbe so imele v preteklih dveh letih omejitve pri izplačilu dividend, vseeno pa pri teh družbah ni pričakovati večjih presežkov. 

 

NLB je že ob koncu lanskega leta izplačala začrtano dividendo, potem ko sta Banka Slovenije in ECB odpravili omejitve izplačil. Glede na začrtano dividendno politiko bo tako največja slovenska banka letos postregla s približno pet evrov dividende na delnico, kar prinaša okoli šestodstotni dividendni donos.

 

Nekaj rezerve ima med finančnimi družbami mogoče Sava Re, ki je lani zaradi omejitev izplačala manj od začrtane dividendne politike. Druga največja zavarovalnica sicer delničarjem obljublja, da bo za dividende delila med 35 in 45 odstotki čistega dobička (ob upoštevanju stabilnosti poslovanja). Glede na lansko oceno poslovanja to pomeni vsaj 1,20 evra dividende na delnico.

 

Zavarovalnica Triglav ima v dividendni politiki zapisano, da bo za dividende delila najmanj polovico dobička. To bi pomenilo, da bo letos ponudila okoli 2,20 evra na delnico. Triglav sicer ni podal ocene čistega dobička, iz preostalih podatkov pa ga je mogoče približno izračunati. Dodajmo, da Triglav lani, kljub omejitvam, ni odstopil od politike izplačil. Veliko zanimanja bo tudi pri dividendi še za delnice Krke. Po oceni uprave je lanski dobiček presegel 300 milijonov evrov, kar obeta okoli 5,20 evra dividende oziroma 4,3-odstotni dividendni donos. Največji dividendni donos bodo, po naši oceni, prinesle delnice Telekoma Slovenije, ki praviloma razdeli skoraj ves dobiček. Če bo tako tudi letos, bodo vlagatelji prejeli okoli 4,50 evra na delnico, kar je pri zdajšnji ceni okoli 7,7-odstotni dividendni donos

.Najnižji donos lahko pričakujejo delničarji Luke Koper. Če bo ta delila polovico dobička, tako kot v preteklih letih, bo dividenda znašala okoli 0,90 evra na delnico, kar pri zdajšnji ceni delnic obeta 3,5-odstotni dividendni donos.

Dividendni donosi bodo letos znašali od tri do osem odstotkov. Največji dividendni donos bodo, po naši oceni, prinesle delnice Telekoma Slovenije. NLB bo predvidoma izplačala okoli pet evrov dividende na delnico.  

 

Na kratko iz gospodarstva

Medij: STA  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji Datum: Četrtek, 14. oktober 2021 

STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

 

 

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči A (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti a. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno dosega dobre poslovne rezultate in ohranja zelo trden finančni položaj ter vodilno tržno vlogo v Sloveniji in širši regiji, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

 

Bonitetna agencija AM Best je Savi Re ob rednem letnem pregledu potrdila bonitetno oceno finančne moči A (odlično) in dolgoročno kreditno bonitetno oceno a. Obe oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Finančni položaj je ocenjen kot zelo močan, poslovanje kot močno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, sistem upravljanja tveganj pa kot primeren glede na sestavo skupine, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Save Re. Na trgu obveznic Ljubljanske borze se bo 18. oktobra začelo trgovati s trimesečnimi zakladnimi menicami z oznako TZ193, ki jih je država v skupni nominalni vrednosti 151 milijonov evrov prodala na avkciji 12. oktobra, je objavila Ljubljanska borza.

 

Sklad obrtnikov in podjetnikov je danes objavil razpis za predsednika in člana uprave.

 

Kandidati morajo meti med drugim visokošolsko izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj na področju finančnega poslovanja ali zavarovalništva. Skupščina sklada bo predsednika in člana uprave imenovala za petletni mandat. Prijave zbirajo 15 dni ob objave razpisa, torej do 29. oktobra. Predsednik uprave sklada je trenutno Bojan Jean, član uprave pa Božidar Marot.

 

Skupščina SavaRe - delničarjem 0,85 EUR dividende in trije novi člani nadzornega sveta

Delničarji družbe SaveRe, d.d. so se na današnji skupščini seznanili s poslovanje skupine SavaRe v letu 2020, hkrati pa bodo odločali tudi o delitvi bilančnega dobička, podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe, ter imenovali tri nove nadzornike družbe za naslednja štiri leta. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastopal 2,24 % na skupščini prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 25.05.2021


 

Poslovanje nad načrtovanim

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2020 ustvarila 674,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar predstavlja 15,5-odstotno rast. Čisti dobiček je znašal 56,4 milijona evrov in je za 12,3 odstotka višji od predhodnega leta ter je presegel načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 13,3 odstotka in za 1,3-odstotne točke presega ciljno donosnost iz strategije 2020–2022. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem družbe Vita, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave zaradi pozitivne razlike med pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev in nakupno vrednostjo.

 

Knjigovodska vrednost delnice POSR je 19,4 % višja in znaša 29,70 EUR, na borzi od začetka leta kar 36 % višje

Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31.12.2020 znašala 29,70 EUR in je zrasla za 19,6 % glede na zadnji dan leta 2019. Delnica je na organiziranem trgu dosegla tečaj 25,00 EUR na dan 24.05.2021, kar je 36 % višje od zaključnega tečaja 18,50 EUR na zadnji trgovalni dan leta 2020 in še raste, rast so spodbudili tudi objavljeni Rezultati za obdobje januar-marec 2021 in podatek, da čisti dobiček dosega 23,5 milijona evrov, kar je 44,3 % načrtovanega za leto 2021.

Zavarovalna skupina Sava v letu 2020 ponovno dobila potrditev bonitetne ocene »A« s stabilnimi obeti iz obeh bonitetnih agencij, kar daje našemu poslovanju dodatno verodostojnost na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

 

Delničarjem dividenda v višini 0,85 EUR bruto

Skupščina je sprejela predlog nadzornega sveta in uprava, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,85 eura bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 13.173.041,60 EUR eura oziroma 23,4  odstotkov čistega poslovnega izida skupine za leto 2020, ki bo izplačana 10.06.2021, delničarjem vpisane v delniško knjigo na dan 09.06.2021. O nasprotnem predlogu, da se za dividende nameni 1,30 EUR se ni glasovalo.

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je predlagal, da Uprava in Nadzorni svet SaveRE po odpravi omejitev glede izplačevanja dobička s strani Agencije za zavarovalni nadzor razmislita, da na začetku leta 2022 izplačata akontacijo dividende za leto 2021 ob izpolnjevanju kriterijev solventnosti in finančne stabilnosti.

 

Izvoljeni novi člani nadzornega sveta Save Re

Delničarji so za nove člane nadzornega sveta izvolili: 

  • g. Keith William Morris, ki je bil že prejšnji mandat v NS Save RE in je po izobrazbi diplomirani ekonomist (B. Sc, Management Sciences) s specializacijo v financah in trženju. Večji del svoje poklicne poti je deloval v finančnem sektorju. Od leta 1989 do upokojitve je bil na vodstvenih položajih, predvsem v zavarovalništvu in večjih skupinah, kot so Eagle Star Group, American International Group (AIG), Allianz Group in RBS Insurance (Direct Line Group). 
  • g. dr. Matej Gomboši, ki je dr. znanosti s odročja računalništva in informatike in zaposlen od  leta 2016  na Finančni upravi Republike Slovenije kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. 
  • g. Klemen Babnik, univerzitetnega diplomiranega pravnika, ki je od marca 2020 zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo RS 

Predstavitev članov NS si lahko preberete TUKAJ.

 

Pozavarovalnica Sava

Nasprotni predlog za delitev dividende objavljen na AJPESU z dne 05.05.2021 objava 5077926 si lahko ogledate TUKAJ.

Datum skupščine: 
25.05.2021 - 15:00
Naslov: 
v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Volitve članov nadzornega sveta.

Med nadzorniki Save Re tudi SDS-ov kandidat

Medij: Dnevnik Avtor: Vanja Tekavec tema: Sava Re, mali delničarji, ZGD-1 Datum: Petek, 16. april 2021 Stran: 5 Vir: TUKAJ

V vladajoči koaliciji se nadaljujejo priprave na prevzeme položajev v domačem gospodarstvu. Ena od tarč koalicije je tudi zavarovalniška skupina Sava Re, v kateri si bosta, če se bodo s tem strinjali tudi ostali delničarji, dve nadzorniški mesti razdelili stranki NSi in SDS.

V Savi Re sredi julija letos potečejo mandati trem od štirih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu. To so predstavnica Slovenskega državnega holdinga Mateja Lovšin Herič, Keith W. Morris in direktor časopisne družbe Delo Andrej Kren. Medtem ko je Keith W. Morris predlagan za ponoven štiriletni mandat, sta za nova nadzornika predlagana kandidata Matej Gomboši in Klemen Babnik.

Gomboši močno povezan z Janševim kabinetom

Matej Gomboši med poznavalci velja za kandidata, ki je močno povezan s kabinetom predsednika vlade Janezom Janšo. Leta 2010 je kot kandidat SDS-a postal župan Beltincev, sicer pa je njegova poslovna pot močno povezana z računalništvom in informatiko. Je doktor znanosti s področja računalništva in informatike. Leta 2016 se je zaposlil na Finančni upravi Republike Slovenije (Furs) kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. Svojo delovno pot je začel leta 1998 kot IT asistent in kasneje kot višji IT raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Med njegove vodstvene izkušnje sodi tudi funkcija namestnika direktorja za IKT v Elektro Slovenija, d.o.o., kjer je bil zadolžen za vodenje in koordinacijo pomembnejših večdivizijskih projektov. Ima tudi vodstvene izkušnje s področja lokalne samouprave in mednarodne izkušnje iz Sveta Evrope. Med letoma 2011 in 2016 je opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta Razvojne Agencije Sinergija. Matej Gomboši bi po izvolitvi na skupščini funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravljal prvi mandat.

Babnik je Vrtovčev vodja kabineta

Klemen Babnik je vodja kabineta ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca (NSi). Že lani ga je vlada imenovana v nadzorni svet Družbe za razvoj infrastrukture (DRI), postal je tudi nadzornik Istrabenza. Je univerzitetni diplomirani pravnik. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval v državni upravi. Dodatno se je izobraževal tudi na področju korporativnega upravljanja na univerzi Harvard v ZDA. Od leta 2014 si je nabiral izkušnje na različnih vodstvenih mestih znotraj državne uprave. Klemen Babnik bi po izvolitvi na skupščini funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravljal prvi mandat, lahko razberemo iz sklica skupščine.

Delničarji Save Re bodo na skupščini 25. maja znova lahko odločali o delitvi dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata, da se delničarjem izplača dividenda 0,85 evra bruto na delnico.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.