Sava tiho teče

NatisniNatisni

Tako gre besedilo ene izmed znanih glasbenih uspešnic polpretekle zgodovine, a ta besedna zveza najbolje ponazori »korporativno komuniciranje« Uprave Save, d.d., pod vodstvom mag. Mateja Narata, ki z delničarji in zainteresirano javnostjo deli le del informacij. 

Ljubljana, 14. decembra 2011 

 

Sava postala 9,03 % lastnica Finetola in povečala za 0,43 % svoj delež v Maksimi Invest


Očitno je v preteklih dneh z izven-borznimi posli, morda tudi z uveljavitvijo kakšnih opcijskih pogodb Sava, v Valantovi Maksimi Invest, d.d. kupila 50.000 delnic MKIR in svoj lastniški delež povečala na 21,77 %, v Finetolu, d.d., pa z nakupom 44.300 delnic FINR postala 3. največja lastnica z 9,03 % lastništva. Zanimivo pa je, da o teh poslih ni obvestila nikogar, pa čeprav ji zakonodaja nalaga, da v primeru nakupa pomembnih deležev, o tem poda ustrezno obvestilo na straneh Seoneta ljubljanske borze, katerega članica je Sava. 
 
Zanimiva vloga Nufina, d.o.o., ki spada pod okrilje GBD Skupine
 
Finetol - Nufin se skupščine Finetola, 01. avgusta 2011, ki je odločala o spornem umiku delnic z borze, brez določitve natančne vrednosti le te (znana naj bi bila leta 2012) in glede tega teče gospodarski spor na sodišču, ni udeležil, pa čeprav je imel kar 1.516 delnic.
 
Po tej skupščini pa je v preteklih dneh prav Nufin d.o.o. očitno kupil 670 delnic od g. Zanoški Zdenka, ki je predsednik Uprave Etola, d.d., le-ta je nasledil mag. Francija Strajnerja - sedanjega člana uprave Save in še 42.113 delnic od samega Etola, d.d., ki ga vodi imenovani Zdenko Zanoški. Kdo je Nufinu prodal še 1 delnico ni natančno znano, je pa znano, da je celotni paket romal k Savi, d.d., ki je tako postala 9,03 % lastnik Finetola (prej 0,45 % lastnica) in s tem 3. največji delničar.
 
Maksima Invest - Prav tako je v preteklih dneh Sava, d.d., ki je imela v Maksimi Invest 21,34 % delež le tega, ponovno preko Nufina d.o.o., povečala za 50.000 delnic oz. 0,43 %. Pred tem pa je Nufin d.o.o.  ki je ta paket odkupil in sicer 38.015 delnic MKIR od CBH, d.o.o. in 11.985 delnic od Diamonda, d.d. S tem nakupom je Save, d.d., utrdila svojo vodilno vlogo z 21,77 % v Maksimi Invest, ki spada pod okrilje Stanislava Valanta. Zanimivo je tudi, da je prej omenjeni Finetol 4. lastnik Maksime Invest, d.d., in ima 9,49 % delež v njej.
 
Pogajanja o reprogramih – sprememb lastniških deležev na Seonetu nikjer?!

 
Kot smo v naslovu najavili, pa Sava, d.d., ki se intenzivno pogaja o reprogramih zapadlih kreditov in odkrito v današnji izjavi za javnost priznava, da je v resnih finančnih težavah, ki lahko v primeru, da ne najdejo »skupnega jezika« z bankami, privedejo celo do insolventnih postopkov in verjetno nato temu sledi programa prisilne poravnave ali v najslabšem primeru stečaja družbe, o svojih pomembnih nakupih ali premetavanjih delnic znotraj takoimenovane »gorenjske prijateljske naveze« ne obvešča ne delničarjev družbe in ne zainteresirane javnosti preko Seoneta, pa čeprav je k temu kot javna delniška družba zavezana.
 
Društvo MDS bo o spornih postopkih seznanilo pristojne in zahtevalo odgovore
 
Društvo MDS bo kot delničar družbe Save, d.d., zahtevalo pojasnila od Uprave Save in odgovor aktualnega NS Save, d.d., ali je s temi posli soglašal, saj ne vidi nikakršnega ekonomskega učinka le teh, na dobrobit Save, d.d., in njenih delničarjev.
 
Rajko Stanković - predsednik Društva MDS bo kot zakoniti zastopnik delničarja Save, d.d., pozval tudi pristojne institucije, da preverijo ali ni morda s tem "molkom" Sava, d.d. storila prekrška, ki so predmet nadzora le teh.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.