Državni zbor RS potrdil ureditev sodnega varstva za bančne razlaščence

NatisniNatisni

V Društvu MDS menimo, da sprejeti Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) ne omogoča učinkovitega pravnega varstva nekdanjih bančnih razlaščencev ter podaljšuje rok rešitve še najmanj za dve leti, če bo predhodno prestal najverjetnejšo presojo določenih členov tega zakona na Ustavnem sodišču RS. Zlasti je sporna omejitev odškodnine na 60 %, saj po mnenju Društva MDS škoda je ali pa je ni, in ne more biti omejena na 60 %.  Prav tako je po mnenju Društva MDS nepotreben korak, da se po več kot 10 letih ustanavlja telo 7 strokovnjakov, ki bo presojalo ali bi delničarji in obvezničarji dobili več  kot 0 EUR, saj če bi samo izračunali preneseno premoženje na DUTB in prodano v tem času in preostanek, ki je prenesen na SDH, je enačba silo enostavna in pokaže, da bi delničarji in obvezničarji dobili več kot nič, če bi že v začetku opredelili DUTB kot stečajnega upravitelja saniranih bank.

 

Ljubljana, 23.05.2024

 

Edina pot do rešitve po vseh teh letih je poštena poravnava brez omejitev, ki bo skladna z določili Ustave RS

 

Društvo MDS predlaga Državnemu zboru RS naj postopek sprejemanja Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ustavi in pripravi Zakon o poravnavi.

V Društvu MDS menimo, da je po več kot desetih letih čas, da se nehamo spraševati ali je škoda nastala, ampak na osnovi cenitve le to po poravnalni shemi izplačamo vsem oškodovanim. Pri tem izrecno opozorimo, da je zakonska omejitev odškodnine na maksimalno 60 % neskladna z Ustavo Republike Slovenije in če bo taka dikcija ostala bo zakon ponovno romal na Ustavno sodišče.

 

Društvo MDS za poravnalno shemo

V Društvu MDS smo Ministrstvu za Finance po zaključeni javni obravnavi osnutka zakona konec avgusta 2023 poslali  izdelan predlog zakona, ki bi omogočal izvensodno poravnavo na način, da vsi izbrisani delničarji in obvezničarji dobijo poplačilo, in sicer delničarji po zadnji revidirani knjigovodski vrednosti delnice skladno s standardi MSRP na dan 31. 12. 2012 za vse banke razen za Banko Celje, kjer je ta datum 31. 12. 2013, torej leto pred izbrisom.

To npr. pomeni v primeru NKBM za 1 delnico 4 EUR in 92 centov, NLB za 1 delnico 58 EUR in 40 centov, za 1 delnico ABANKO VIPA d.d. 23 EUR in 44 centov, v Banki Celje na dan 31.12.2013 pa 80,00 EUR za 1 delnico. Obveznice, torej kredit fizičnih in pravnih oseb poslovnim bankam, pa v višini 100 %. 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.