SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.06.2024 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim poročiloma nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in njegovi potrditvi po 282. členu ZGD-1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2024.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.